Парламентарни избори 2017г.

Бележки:
1) Източник на данните за филтър „Етническа принадлежност“ е Националното преброяване на населението, проведено от НСИ през 2011 г. Въпросът за самоопределяне на принадлежност към етническа група и майчин език в това изследване е бил доброволен – не всички граждани са пожелали да отговорят. Поради тази причина категорията в инструмента има по-скоро представителен характер.
2) Източник на данните за филтър „Образование“ е Националният статистически институт. Данните са за учебната 2015-2016 г.
3) Източник на данните за филтър „Бедност и социално включване“ е Националният статистически институт. Данните са актуални към края на 2015 г.
4) Източник на данните за филтър „Икономика и пазар на труда“ е Националният статистически институт. Публикуваната информация за Наети лица, Средна годишна работна заплата, Брутен вътрешен продукт в областта (млн.лв.), Брутна добавена стойност в областта (млн.лв.), БДС “аграрен дял” в областта (млн.лв.), БДС “индустриален дял” в областта (млн.лв.), БДС на сектора “услуги” в областта (млн.лв.), БВП на глава от населението в областта е актуална към края на 2015 г.
5) Източник на данните за филтър „Прираст“ е Националният статистически институт. Публикуваните данни са от 2013 г.