Област Благоевград

Основна информация

Име: Област Благоевград

Територия: 4662 кв. км.

Статистически район: Югозападен;

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Благоевград, пл. „Център“ 2, п.к. 443

Ел. Поща: info@bl.government.bg

Областен управител: Бисер Николов Михайлов

Дата на встъпване в длъжност: от 10.05.2017 г.

Общини: 15 – Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

География и население

Област Благоевград е разположена в Южна България и с площта си от 6449 кв. км. се нарежда на трето място по размер в страната. На север областта граничи с област Кюстендил и с област Софийска, на изток – с област Пазарджик и с област Смолян, на юг – с Република Гърция и на запад – с Република Македония. Според данните на НСИ населението към 31.12.2016 г. наброява 310 321 души или 4.4% от населението на България. Етническото разпределение на населението според Националното преброяване от 2011 г. в областта е разпределено, както следва:

 • 88.6 % (251097) българи;
 • 6 % (17027) турци;
 • 3.4 % (9739) роми;
 • 2 % (5693) други;

През 2011 година 253 200 души в област Благоевград са определили своето религиозно вероизповедание. Те са разпределени, както следва:

 • православни християни – 77, 78% ( 196 942 души);
 • мюсюлмани – 16, 06% (40 667 души);
 • други и неопределили се – 6,16 % (15 590 души).

Близо 59,63 % от населението на областта (185 060 души) е съсредоточено в градовете. Възрастовата структура на областта е разпределена по следния начин:

Образование и култура

За учебната 2016/2017 година системата на предучилищно образование в област Благоевград включва 68 детски градини, които разполагат с 998 души педагогически персонал и 11 044 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини в областта е 12 473 места.

Системата на общо образование от първи до дванадесети клас в област Благоевград за учебната 2016/2017 г. включва 108 училища с общо 1428 паралелки, 2153 преподаватели и 29 701 записани ученици.

Училищата, които предоставят възможност за професионално образование за придобиване на трета степен на професионална квалификация в областта за учебната 2016/2017 г., са 15, а още 4 предоставят възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация. Общият брой паралелки в тези учебни заведения е 226, като в тях има 5 512 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. в Благоевград са завършили 3 460 ученика – 2 183 с основно и 1 277 със средно образование. Средно образование в системата на професионалните училища са получили 953 ученика.

Системата на висше образование в Благоевградска област през учебната 2016/2017 г. включва общо 3 висши учебни заведения. В тях работят общо 830 преподаватели, а 10 861 са записаните студенти

Икономика и пазар на труда

Размерът на брутната добавена стойност като измерител на предлагането в Благоевградска област за 2015 г. се равнява на 2.142 милиарда лева, разпределени в трите икономически сектора, както следва: аграрен – 214 млн.; индустрия – 698 млн.; услуги – 1.231 млрд. лв. Брутният вътрешен продукт за областта (БДС заедно с отчитаните корективи) през същата година се равнява на 2.479 млрд. лева.

През 2015 г. в област Благоевград, средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е 7 181 лева. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта наброявал около 153 хиляди души. На тази база НСИ ни дава информация за коефициента на икономическа активност – 56.8 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. Близо 137.2 хиляди са хората заети по трудово или служебно правоотношение. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 10.3 % – около 15.8 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е 3 223 лева или средно по 269 лв. на месец. Относителният дял на хората, изпаднали в състояние на бедност за същата изследвана година е 15.7 % от общото население на област Бургас, което я нарежда значително под средното ниво в страната по този показател – 22.9%. По данни на Националния статистически институт, отношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20 % от населението в областта през 2015 г. е 5.3 към 1. Според комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г. около 32.6 % от населението на областта (или близо 102.2 хиляди лица) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата, попаднали извън работната сила – нито заети, нито регистрирани като безработни) е около 116.6 хиляди през 2015 г. Около 62.4 хиляди души от този дял (53.5 % ) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ ни дава информация за лечебните заведения в област Благоевград, функциониращи в края на 2016 г. Те са общо 12 лечебни заведения за болнична помощ (с леглова база от 1 604 места) и 73 за извънболнична такава – (диагностични центрове, медико-дентални центрове и др.). Функционират и 59 детски ясли. Общо 2 828 души наброява медицинският персонал, осигуряващ здравни грижи в благоевградска област в края на 2016 г. – 941 лекари, 313 лекари по дентална медицина и 1 574 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението, което се пада на един лекар в областта към този период е 330 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 991 души. Нивото на смъртност в област Благоевград през 2016 г. е отчетено като под средното за страната – 1263.6 на 100 000 души от населението.

Престъпност и правосъдие

Област Благоевград през 2016 г. се нарежда на 20-то място по коефициент на престъпността – 0.990. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 3 075. Общият брой на разкритите престъпления за текущата година пък е 1 816 или 59.1 % спрямо регистрираните от МВР престъпления. Установени са били общо 1 920 извършители на престъпления. Представена по-долу е и допълнителна информацията за тяхната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 50 (2.60 %);
  • непълнолетни (14 – 17 години) – 157 (8.18 %);
  • между 18 и 30 години – 675 (35.16 %);
  • между 31 и 40 години – 467 (24.32 %);
  • над 40 години – 571 (29.74 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 1 736 (90.42 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 184 (9.58 %);
 • Гражданство и етническа принадлежност:
  • Етническа група – българи 1 693 (88.18 %);
  • Други – 176 (9.17 %);
  • Чужденци – 51 (2.66 %);

2 205 дела по престъпления са приключени в област Благоевград през 2016 г.. Осъдени са общо 1 596 лица, сред които 33 са непълнолетни.