Област Бургас

Основна информация

Име: Област Бургас

Територия: 7748,1 кв. км

Статистически район: Югоизточен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1; e-mail: upravitel@bsregion.org; тел.: +359 056 894 149;

Областен управител: Вълчо Иванов Чолаков

Дата на встъпване в длъжност: 28.11.2014 г

Общини: 13 общини – Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Средец, Созопол, Сунгурларе, Царево

География и население

Област Бургас е разположена в Югоизточната България и с площ от 7748,1 кв. км. е най-голямата по територия област в страната. На север областта граничи с област Варна и с област Шумен, на изток – с Черно море, на юг с Република Турция и на запад с областите Сливен и Ямбол. Според данните на Националния статистически институт през 2016 година населението на областта наброява 412 684 или 5.8% от населението на Република България.

Етническото разпределение на населението в областта според Националното преброяване от 2011 г. очертава следния профил:

 • българи – 80.46 % (298 128) ;
 • турци – 13.32 % (49 354) ;
 • роми – 4.97 % (18 424) ;
 • други и неопределили се – 1.25 % (4 638);

През 2011 година 310 215 души в областта определят своето религиозно вероизповедание. Те са разпределени, както следва:

 • православни християни – 74.14 % (229985) ;
 • мюсюлмани – 12.91 % (40055) ;
 • други и неопределили се – 12.95 % (40175).

Малко над 75% от населението на област Бургас (314 497 души) е съсредоточено в градовете. Възрастовата структура на областта е разпределена по следния начин

Образование

За учебната 2016/2017 година системата на предучилищно образование в област Бургас включва 112 детски градини с общо 1 163 души педагогически персонал и 14 015 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини възлиза на 14 704 места.

Системата на общото образование от първи до дванадесети клас в бургаска област за учебната 2016/2017 г. включва 122 училища с общо 1 750 паралелки, 2 649 преподаватели и 38 492 записани ученици.

Професионалното образование в Бургаска област за учебната 2016/2017 г. включва 15 училища, предоставящи възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация, и 3 училища, предоставящи възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация с общо 290 паралелки и 7 604 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. са завършили общо 4 307 ученика – 2 814 с основно и 1 493 със средно образование. Средно образование в професионалните училища са завършили общо 1 207 ученика.

Системата на висше образование в област Бургас включва 2 Висши учебни заведения с общо 572 преподаватели и 7 142 записани студенти през учебната 2016/2017 г.

Икономика и пазар на труда

Размерът на брутната добавена стойност като измерител на предлагането в Бургаска област за 2015 г. се равнява на 3.689 милиарда лева, разпределени в трите икономически сектора, както следва: аграрен – 176 млн.; индустрия – 990 млн.; услуги – 2.522 млрд. лв. Брутният вътрешен продукт за областта (БДС заедно с отчитаните корективи) през същата година се равнява на 4.269 млрд. лева.

През 2015 г. в област Бургас, средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е 9 102 лева. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта наброява около 193.4 хиляди души. На тази база НСИ ни дава информация за коефициента на икономическа активност – 55.3 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда през 2015 г. Близо 173.5 хиляди са били хората заети по трудово или служебно правоотношение. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 10.3 % – около 19.9 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е 3 861 лева или средно по 322 лв. на месец. Относителният дял на хората, изпаднали в състояние на бедност за същата изследвана година, е 20.5 % от общото население на област Бургас, което я нарежда с 2.4% под средното ниво в страната по този показател. По данни на Националния статистически институт, отношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20 % от населението в областта през 2015 г. е 6.7 към 1. Според комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г. около 43.9 % от населението на областта (или близо 181.5 хиляди лица) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата, попаднали извън работната сила – нито заети, нито регистрирани като безработни) е около 156.5 хиляди през 2015 г. Около 84.4 хиляди души от този дял (53.9 % ) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ ни дава информация за лечебните заведения в област Бургас, функциониращи в края на 2016 г. Те са 20 лечебни заведения за болнична помощ (с леглова база от 2 584 места) и 92 за извънболнична такава. Функционират и 40 детски ясли. Общо 4 018 души наброява медицинският персонал, осигуряващ здравни грижи в областта – 1 315 лекари, 338 лекари по дентална медицина и 2 365 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта към този период е 314 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 1 221 души. Същевременно нивото на смъртност в област Бургас през 2016 г. е отчетено като под средното за страната – 1322.8 на 100000 души от населението.

Престъпност и правосъдие

Област Бургас през 2016 г. се нарежда на 1-во място по коефициент на престъпността – 1.883. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е бил общо 7 771. Общият брой на разкритите престъпления за текущата година пък е 2 981 или 38.4 % спрямо регистрираните от МВР престъпления. Установени са общо 3 343 извършители на престъпления. Представена по-долу е и допълнителна информацията за тяхната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 111 (3.32 %);
  • непълнолетни (14 – 17 години) – 273 (8.17 %);
  • между 18 и 30 години – 1 418 (42.42 %);
  • между 31 и 40 години – 746 (22.32 %);
  • над 40 години – 795 (23.78 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 3 036 (90.82 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 307 (9.18 %);
 • Гражданство и етническа принадлежност:
  • Етническа група – българи 2 701 (80.80 %);
  • Други – 506 (15.14 %);
  • Чужденци – 136 (4.07 %);

2 835 дела по престъпления са приключени в област Бургас през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 2 441 лица, сред които 52 са непълнолетни.

Култура и туризъм

Културният профил на област Бургас се характеризира с богато историческо наследство. На територията на областта могат да бъдат разгледани уникални археологически открития – древни селищни могили от епохата на неолита, тракийски светилища и гробници, останки от римски градове, византийски и средновековни крепости, архитектурни резервати, етнографски комплекси, църкви и манастири и много други.

Емблематични за Бургаска област са паметниците, включени в Списъка на ЮНЕСКО – Старинен град Несебър, етнографския комплекс „Бръшлян” – Малко Търново.

Функциониращият в Бургаска област Музей на солта в гр. Поморие е единствен по рода си в Източна Европа. Културно историческото наследство на Община Бургас е представено в, Регионалния бургаски музей в четири експозиции: археологическа, историческа, етнографска и природонаучна. Интерес за посетителите на Бургаска област представлява и средновековния възрожденски морски манастир на остров “Св.Анастасия”.

Календарът в Бургаска област изобилства от културни прояви, фестивали и конкурси – фестивал на българската популярна песен “Бургас и морето”, „Spirit of Bourgas”, фестивал на пясъчните фигури, Празници на изкуствата – Аполония, и др.