Област Варна

Основна информация

Име: Област Варна

Територия: 3 819 кв.км.

Статистически район: Североизточен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 26

Областен управител: Стоян Христов Пасев

Дата на встъпване в длъжност: 10.05.2017 г.

Общини: 12 – Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

География и население

Област Варна е разположена в Североизточна България и с площ от 3 819 кв. км. се нарежда на 12-о място по размер в страната. В областта има общо 12 общини. На север област Варна граничи с област Добрич, на юг с област Бургас, на изток с Черно море и на запад с област Шумен. Според данните на НСИ населението към 2016 г. наброява 472 654 души или 6.66 % от общото население на страната. Етническото разпределение на населението, според Националното преброяване от 2011 г., очертава следния профил на областта:

 • българи – 87.33 % (371 048 души);
 • турци – 7.17 % (30 469 души);
 • роми – 3.16 % (13 432 души);
 • други и неопределили се – 2.34 % (9 944 души);

359 209 души в област Варна определят своето религиозно вероизповедание през 2011 година. Те са разпределени, както следва:

 • православни християни – 78.82 % (283 143 души);
 • мюсюлмани – 5.72 % (20 533 души);
 • други и неопределили се – 15.46 % (55 533 души);

Близо 84 % от населението на областта (395 165 души) е концентрирано в градовете.

Възрастовата структура на областта е разпределена по следния начин:

Образование и култура

Системата на предучилищното образование във Варненска област за учебната 2016/2017 г. включва 97 детски градини с общо 1 368 души педагогически персонал и 15 634 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини е по-малък – 14 772 места, като на всеки 100 деца има 94 свободни места.

Системата на общото образование от първи до дванадесети клас в област Варна за учебната 2016/2017 г. включва 104 училища с общо 1 798 паралелки, 3 310 преподаватели и 42 258 записани ученици.

Професионалното образование във Варненска област за учебната 2016/2017 г. включва 18 училища, предоставящи трета степен на професионална квалификация, и 3 училища, предоставящи втора степен на професионална квалификация . В тях има общо 349 паралелки и 7 963 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. са завършили общо 4 695 ученика – 2 946 с основно и 1 749 със средно образование. Средно образование в системата на професионалните училища са получили още 1 432 ученика.

Системата на висше образование в област Варна включва 6 висши учебни заведения. През академичната 2016/2017 г. общият брой на преподавателите в тях е 1 870, а записаните студенти са 26 886.

Икономика и пазар на труда

Размерът на брутната добавена стойност (БДС) като измерител на предлагането в област Варна за 2015 г. се равнява на 5.150 милиарда лева, разпределени по икономически сектори, както следва: аграрен – 152 млн. лв.; индустрия – 1.445 млрд. лв; услуги – 3.553 млрд. лв.

Брутният вътрешен продукт за областта (по производствен метод) през същата година се равнява на 5.959 милиарда лева.

Средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в областта през 2015 г. е 10 000 лв. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта наброява около 234.6 хиляди души. На тази база НСИ ни дава информация за коефициента на икономическа активност – 58.3 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. Малко над 221 хиляди са хората заети по трудово или служебно правоотношение през 2015 г. Коефициентът на безработица през 2015 г. в област Варна е 5.7 % – 13.4 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е 3 683 лв. или средно по 307 лв. на месец. Относителният дял на хората, изпаднали в състояние на бедност за същата изследвана година е 26.6 % от общото население на област Варна, което я нарежда на 3-то място в страната по този показател.

По данни на Националния статистически институт, отношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20% от населението в областта през 2015 г. е 12 към 1. Според комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване, 50.1 % от населението на областта (или близо 236.9 хиляди лица) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата, попаднали извън работната сила – нито заети, нито регистрирани като безработни) е около 168 хиляди през 2015 г. Около 87 хиляди души от този дял (51.9 %) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ ни дава информация за лечебните заведения в област Варна, функциониращи в края на 2016 г. Те са 16 за болнична помощ (с леглова база от 2 490 места) и 165 за извънболнична помощ. Функционират и 42 детски ясли. Общо 5 923 души наброява медицинският персонал, осигуряващ здравни грижи в областта – 2 287 лекари, 616 лекари по дентална медицина и 3 020 специалисти по здравни грижи (фелдшери, мед. сестри, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта към този период е 207 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 767 души.

Нивото на смъртност в област Варна и през 2016 г. се запазва като едно от най-ниските в страната – 1 293 на 100 000 души от населението.

Престъпност и правосъдие

Област Варна през 2016 г. се нарежда на 3-то място по коефициент на престъпността – 1.476. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 6 979. Общият брой на разкритите престъпления за текущата година пък е 2 693 или 38.6 % спрямо регистрираните от МВР престъпления. Установени са общо 2 814 извършители на престъпления през 2016 г. По-долу е представена и допълнителна информацията за тяхната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 121 (4.30 %);
  • непълнолетни (14 – 17 години) – 260 (9.24 %);
  • между 18 и 30 години – 1 069 (37.99 %);
  • между 31 и 40 години – 706 (25.09 %);
  • над 40 години – 658 (23.38 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 2 487 (88.38 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 327 (11.62 %);
 • Структура по етническа принадлежност и чужденци:
  • Етническа група – българи 2 406 (85.50 %);
  • Други – 333 (11.83 %);
  • Чужденци – 75 (2.67 %);

1 509 дела са приключени в област Варна през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 1 294 лица, сред които 24 са непълнолетни.