Област Велико Търново

Основна информация

Име: Област Велико Търново

Територия: 4662 кв. км.

Статистически район: Северен централен;

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Велико Търново, пл. „Център“ 2

Ел. Поща: governor.veliko.tarnovo@gmail.com

Областен управител: Любомира Симеонова Попова

Дата на встъпване в длъжност: от 10.05.2017 г.

Общини: 10 – Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол

География и население

Област Велико Търново е разположена в Северна България и с площта си от 4662 кв. км. се нарежда на 8-мо място по размер в страната. В областта има 336 населени места, разделени в общо 10 общини. На север тя граничи с Репубика Румъния. На изток граничи с областите Русе и Търговище, на юг с -областите Сливен и Стара Загора, а на запад – с областите Габрово, Ловеч и Плевен. Към 31.12.2016 г. населението в област Велико Търново е наброява 242 259 души или 3.4% от общото население на страната. Етническото разпределение на населението в областта, според Националното преброяване от 2011 г. е очертало профил на областта, както следва:

 • българи – 90.3% (211353 души);
 • турци – 6.7% (15709 души);
 • роми – 1.7% (3875 души);
 • други и неопределили се – 1.3% (3055 души).

202 024 души в област Велико Търново са определили своето религиозно вероизповедание. Те са разпределени, както следва:

 • православни християни – 79.6% (160705 души);
 • мюсюлмани – 5.9% (11908 души);
 • други и неопределили се – 14.6% (29411 души).

Близо 70% от населението на областта (169 869 души) е съсредоточено в градовете. Възрастовата структура на областта е разпределена по следния начин:

Образование и култура

Системата на предучилищно образование в област Велико Търново за учебната 2016/2017 г. включва 75 детски градини с общо 606 души педагогически персонал и 6 745 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини в областта е 8 948 места.

Системата на общо образование от първи до дванадесети клас в област Велико Търново за учебната 2016/2017 г. включва 73 училища с общо 849 паралелки, 1 678 преподаватели и 18 543 записани ученици.

Професионалното образование в областта за учебната 2016/2017 г. Включва 14 училища, предоставящи възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация, и 3 училища, предоставящи възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация, с общо 185 паралелки и 4 929 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. в област Велико Търново са завършили 2 291 ученика – 1 537 с основно и 754 със средно образование. Средно образование и професионална квалификация в системата на професионалните училища са получили още 792 ученика.

Системата на висше образование в област Велико Търново през учебната 2016/2017 г. включва три университета и филиал на специализирано висше училище с общо 1 234 преподаватели и 21 683 записани студенти.

Икономика и пазар на труда

Размерът на брутната добавена стойност на базисните цени, като мерител на предлагането за област Велико Търново през 2015 г. се равнява на близо 1.765 милиарда лева, разпределени по икономически сектори, както следва: агререн – 146 млн; индустрия – 520 млн; услуги – 1.099 млрд. лева. Брутният вътрешен продукт в областта през 2015 г. (по производствен метод) се равнява на 2.042 милиарда лева.

През 2015 г. в област Велико Търново, средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е 8 213 лева. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта наброява около 115 хиляди души. На тази база НСИ ни дава информация за коефициента на икономическа активност – 53.4 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. Близо 107 хиляди са хората заети по трудово или служебно правоотношение. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 6.8 % – 7.,9 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е 3 189 лева или средно по 266 лв. на месец. Относителният дял на хората, изпаднали в състояние на бедност за същата изследвана година е 20 % от общото население на област Велико Търново, което я нарежда на 21-во място в страната по този показател. По данни на Националния статистически институт, отношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20% от населението в областта през 2015 г. е било 5.5 към 1. Според комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г. около 49.7% от населението на областта (или 122 хиляди лица) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата, попаднали извън работната сила – нито заети, нито регистрирани като безработни) е около 100,1 хиляди през 2015 г. Около 48.5 хиляди души от този дял (48.5 % линк с разпределение на областите по този показател) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ ни дава информация за лечебните заведения в област Велико Търново, функциониращи в края на 2016 г. Те са 12 лечебни заведения за болнична помощ (с леглова база от 1 458 места) и 62 за извънболнична такава. Функционират и 21 детски ясли. Общо 2 298 души наброява медицинският персонал, осигуряващ здравни грижи в областта – 749 лекари, 210 лекари по дентална медицина и 1 339 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта към този период е 323 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 1 154 души. Същевременно нивото на смъртност в област Велико Търново през 2016 г. е отчетено като над средното за страната – 1679.6 на 100 000 души от населението.

Престъпност и правосъдие

Област Велико Търново през 2016 г. се нарежда на 16-то място по коефициент на престъпността – 1.115. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 2 702. Общият брой на разкритите престъпления за текущата година пък е 1 767 или 65.4% спрямо регистрираните от МВР престъпления. Установени са общо 1 648 извършители на престъпления. Представена по-долу е и допълнителна информацията за тяхната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 80 (4.85%);
  • непълнолетни (14 – 17) – 173 (10.50%);
  • между 18 и 30 години – 589 (35.74%);
  • между 31 и 40 години – 344 (20.87%);
  • над 40 години – 462 (28.03%);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 1 473 (89.38%);
  • Извършител на престъплението е жена – 175 (10.62%);
 • Структура по етническа принадлежност:
  • Етническа група – българи 1 318 (79.98%);
  • Други – 316 (19.17%);
  • Чужденци – 14 (0.85%);

1 054 дела са приключени в област Велико Търново през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 818 лица, сред които 31 са непълнолетни.