Област Видин

Основна информация

Име: Област Видин

Територия: 3 033 кв.км.

Статистически район: Северозападен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Видин, ул. Дунавска №6

Ел. Поща: del_oa@vidin.government.bg

Областен управител: Албена Николова Георгиева

Дата на встъпване в длъжност: от 10.05.2017 г.

Общини: 11 – Видин, Бойница, Брегово, Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

География и население
Област Видин е разположена в Северозападна България и с площ от 3 033 кв. км. се нарежда на 21-о място по размер в страната. Населените места в областта са разделени в общо 11 общини. На североизток тя граничи с Румъния, на югоизток – с област Монтана, а на запад – с Република Сърбия. Според данните на НСИ населението към 31.12.2016 г. наброява 88 867 души или 1.25 % от общото население на страната.
Етническото разпределение на населението, според Националното преброяване от 2011 г. е очертало следния профил на областта:

българи – 91.25 % (86 802 души);
турци – 0.09 % (85 души);
роми – 7.66 % (7 282 души);
други и неопределили се – 1.01 % (957 души).

83 435 души в област Видин са определили своето религиозно вероизповедание. Те са разпределени, както следва:

Образование

Системата на предучилищно образование в област Видин за учебната 2016/2017 г. включва 29 детски градини с общо 237 души педагогически персонал и 2 477 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини в областта е 2 756 места.

Системата на общо образование от първи до дванадесети клас в област Видин за учебната 2016/2017 г. включва 31 училища с общо 372 паралелки, 679 преподаватели и 7 443 записани ученици.

Професионалното образование в областта за учебната 2016/2017 г. включва 3 училища, предоставящи професионална квалификация трета степен, и 2 училища, предоставящи професионална квалификация втора степен. В тях има се обучават общо 1 432 ученици, разпределени в 58 паралелки.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. в област Видин са завършили 1 059 ученика – 714 с основно и 345 със средно образование. Средно образование в системата на професионалните училища са получили 243 ученика.

Икономика и пазар на труда

Размерът на брутната добавена стойност на базисните цени, като мерител на предлагането за област Видин през 2015 г. се равнява на близо 499 милиона лева, разпределени по икономически сектори, както следва: аграрен – 84 млн; индустриален – 82 млн; услуги – 333 млн. лева. Брутният вътрешен продукт в областта през 2015 г. (по производствен метод) се равнява на 578 млн. лева.

През 2015 г. в област Видин, средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е 7 011 лева. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта наброява около 41 хиляди души. На тази база НСИ ни дава информация за коефициента на икономическа активност – 50.3 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. Малко над 33 хиляди са хората заети по трудово или служебно правоотношение. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 18.8 % – 7.7 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е 2 332 лева или средно по 194 лв. на месец. Относителният дял на хората, изпаднали в състояние на бедност за същата изследвана година е 17.9 % от общото население на област Видин, което я нарежда на 25-то място в страната по този показател. По данни на Националния статистически институт, отношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20% от населението в областта през 2015 г. е 7.8 към 1. Според комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г., 41.5 % от населението на областта (или около 38 хиляди лица) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата, попаднали извън работната сила – нито заети, нито регистрирани като безработни) е около 40.3 хиляди през 2015 г. Около 15.3 хиляди души от този дял (38 %) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ ни дава информация за лечебните заведения в област Видин, функциониращи в края на 2016 г. Те са 2 лечебни заведения за болнична помощ (с леглова база от 365 места) и 25 за извънболнична такава. Функционират и 13 детски ясли. Общо 883 души наброява медицинският персонал, осигуряващ здравни грижи в областта – 311 лекари, 106 лекари по дентална медицина и 466 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта към този период е 286 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 838 души. Същевременно нивото на смъртност в област Видин през 2016 г. е отчетено като най-високо за страната – 2310.9 на 100 000 души от населението.

Престъпност и правосъдие

Област Видин през 2016 г. се нарежда на 9-то място по коефициент на престъпността – 1.330. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 1 182. Общият брой на разкритите престъпления за 2016 година е 678 или 57.4% спрямо регистрираните от МВР престъпления за същата година. Установени са общо 808 извършители на престъпления. Представена по-долу е и допълнителна информацията за тяхната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 41 (5.07%);
  • непълнолетни (14 – 17) – 60 (7.43 %);
  • между 18 и 30 години – 307 (38.00 %);
  • между 31 и 40 години – 182 (22.52 %);
  • над 40 години – 218 (26.98 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 701 (86.76 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 107 (13.24 %);
 • Структура по етническа принадлежност и чужденци:
  • Етническа група – българи 510 (63.12 %);
  • Други – 268 (33.17 %);
  • Чужденци – 30 (3.71%);

552 дела са приключени в област Видин през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 556 лица, сред които 14 непълнолетни.

Култура и туризъм
В процес на разработка.