Област Враца

Основна информация

Име: Област Враца

Територия: 3620 кв. км

Статистически район: Северозападен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Враца, бул. „Демокрация“ №1

Ел. Поща: obl-vr@vratsa.government.bg

Областен управител: Малина Иванова Николова

Дата на встъпване в длъжност: от 10.05.2017 г.

Общини: 10 – Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

География и население

Област Враца е разположена в Северозападна България и с площ от 3620 кв. км. е четиринадесета по големина в страната. На север областта граничи с република Румъния, на изток – с областите Плевен и Ловеч, на юг – със Софийска област, а на запад – с Монтана. Нейното население в края на 2016 г. наброява 168 727 или 2,4% от общото население на страната. Етническото разпределение на населението в областта според Националното преброяване от 2011 г. е очертава следния профил:

 

българи – 92,7% (151183 души);

роми – 6,2% (10082 души);

турци – 0,3% (565 души);

други – 0,8% (1205 души);

 

През 2011 г. 130 808 души в област Враца са определили своето религиозно вероизповедание. Те са разпределени, както следва:

православни християни – 81,8% (106989 души);

мюсюлмани – 0,3% (438 души);

други и неопределили се – 17,9% (23381 души);

Около 58% от населението в област Враца (98 139 души) е концентрирано в градовете. Възрастовата структура на областта е разпределена, както следва:

Образование и култура

Системата на предучилищно образование в област Враца за учебната 2016/2017 г. включва 45 детски градини с общо 524 души педагогически персонал и 5 257 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини в областта е по-голям – 6 131 места.

Системата на общо образование от първи до дванадесети клас в област Враца за учебната 2016/2017 г. включва 61 училища с общо 784 паралелки, 1 202 преподаватели и 15 846 записани ученици.

Училищата, които предоставят възможност за професионално образование за придобиване на трета степен на професионална квалификация в областта за учебната 2016/2017 г., са 7, а още 6 учебни заведения предоставят възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация. Общият брой паралелки в тези училища е 211, като в тях има 2 636 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. в област Враца са завършили 2 346 ученика – 1 523 с основно и 823 със средно образование. Средно образование в системата на професионалните училища са получили 357 ученика.

Системата на висше образование в област Враца през учебната 2016/2017 г. включва филиал на Великотърновския университет и филиал на Медицински университет – София с общо 197 преподаватели и 1 033 записани студенти.

Икономика и пазар на труда

Размерът на брутната добавена стойност на базисните цени, като мерител на предлагането за област Враца през 2015 г. се е равнявал на 1.396 милиарда лева, разпределени по икономически сектори, както следва: агререн – 149 млн; индустрия – 656 млн; услуги – 592 млн. лева. Брутният вътрешен продукт в областта през 2015 г. (по производствен метод) се е равнявал на 1.615 милиарда лева.

През 2015 г. в област Враца, средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е била 10 332 лева. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта е наброявала около 68 хиляди души. На тази база НСИ ни дава информация за коефициента на икономическа активност – 45.5% от населението в трудоспособна възраст е участвало в пазара на труда. Над 56 хиляди са били хората заети по трудово или служебно правоотношение. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 17.7 % – над 12 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е била 2 769 лева или средно по 231 лв. на месец. Относителният дял на хората, изпаднали в състояние на бедност за същата изследвана година е 24% от общото население на област Враца, което я нарежда на 5-то място в страната по този показател. По данни на Националния статистически институт, отношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20% от населението в областта през 2015 г. е 10,3 към 1. Според комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г. (линк с разпределение на областите по този показател) около 48.7% от населението на областта (или близо 83.7 хиляди лица) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата, попаднали извън работната сила – нито заети, нито регистрирани като безработни) е около 81.9 хиляди през 2015 г. Около 43.1 хиляди души от този дял (52.6 %) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ ни дава информация за лечебните заведения в област Враца, функциониращи в края на 2016 г. Те са 13 лечебни заведения за болнична помощ (с леглова база от 1 332 места) и 42 за извънболнична такава. Функционират и 33 детски ясли. Общо 1 961 души наброява медицинският персонал, осигуряващ здравни грижи в областта – 644 лекари, 137 лекари по дентална медицина и 1 180 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението, което се пада на един лекар в областта към този период е било 262 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 1 232 души. Нивото на смъртност в област Враца през 2016 г. е отчетено като над средното за страната – 1880.6 на 100 000 души от населението.

Престъпност и правосъдие

Област Враца през 2016 г. се нарежда на 7-мо място по коефициент на престъпността – 1.415. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 2 388. Общият брой на разкритите престъпления за текущата година пък е 1 529 или 64 % спрямо регистрираните от МВР престъпления. Установени са били общо 1 606 извършители на престъпления. Представена по-долу е и допълнителна информацията за тяхната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 84 (5.23%);
  • непълнолетни (14 – 17) – 189 (11.77%);
  • между 18 и 30 години – 493 (30.70%);
  • между 31 и 40 години – 356 (22.17%);
  • над 40 години – 484 (30.14%);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 1 371 (85.37%);
  • Извършител на престъплението е жена – 235 (14.63%);
 • Гражданство и етническа принадлежност:
  • Етническа група – българи 1 323 (82.38%);
  • Други – 282 (17.56%);
  • Чужденци – 1 (0.06%);

1 349 дела по престъпления са приключени в област Враца през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 1 212 лица, сред които 56 са непълнолетни.