Област Габрово

Основна информация

Име: Област Габрово

Територия: 2 023 кв.км.

Статистически район: Северен централен

Областна управа:

Адрес и контакти: 5300 Габрово, пл. Възраждане 5

Ел. Поща: governor@gb.government.bg

Областен управител: Невена Евстатиева Петкова

Дата на встъпване в длъжност: от 10.05.2017 г.

Общини: 4 – Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

География и население

Област Габрово е разположена в северната централна част на България и с площ от 2 023 кв. км. се нарежда на 27-мо (предпоследно) място по размер в страната. В областта има общо 4 общини. На североизток тя граничи с област Велико Търново, на северозапад – с област Ловеч, а на юг – с област Стара Загора. Според данните на НСИ населението към 31.12.2016 г. наброява 112 334 души или 1.58 % от населението на страната.

Етническото разпределение на населението в областта, според Националното преброяване от 2011 г. е следното:

 • българи – 92.24 % (106 406 души);
 • турци – 5.60 % (6 464 души);
 • роми – 1.13 % (1 305 души);
 • други и неопределили се – 1.03 % (1 183 души).

99 969 души в област Габрово са определили своето религиозно вероизповедание. Те са разпределени, както следва:

 • православни християни – 83.98 % (83 955 души);
 • мюсюлмани – 4.21 % (4 210 души);
 • други и неопределили се – 11.81 % (11 804 души).

Градското население (91 904 души) в областта преобладава като то представлява близо 82% от населението на областта.

Възрастовата структура на областта е разпределена по следния начин:

Образование

Системата на предучилищно образование в област Габрово за учебната 2016/2017 г. включва 19 детски градини с общо 288 души педагогически персонал и 3 073 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини в областта е 3 398 места.

Системата на общо образование от първи до дванадесети клас в област Габрово за учебната 2016/2017 г. включва 28 училища с общо 377 паралелки, 560 преподаватели и 8 156 записани ученици.

Професионалното образование в областта за учебната 2016/2017 г. включва 7 училища, предоставящи трета степен на професионална квалификация, и 1 училище, предоставящо втора степен на професионална квалификация. В тях се обучават общо 1 904 ученици, разпределени в 94 паралелки.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. в област Габрово са завършили 941 ученика – 605 с основно и 336 със средно образование. Средно образование в системата на професионалните училища са получили още 392 ученика.

Системата на висше образование в област Габрово през учебната 2016/2017 г. включва едно висше учебно заведение с общо 227 преподаватели и 6 454 записани студенти.

Икономика и пазар на труда

Размерът на брутната добавена стойност на базисните цени, като мерител на предлагането за област Габрово през 2015 г. се равнява на близо 1.032 милиарда лева, разпределени по икономически сектори, както следва: аграрен – 44 млн. лв.; индустрия – 502 млн. лв.; услуги – 486 млн. лв. Брутният вътрешен продукт в областта през 2015 г. (по производствен метод) се равнява на 1.194 милиарда лева.

През 2015 г. в област Габрово, средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е 8 826 лева. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта е наброявала около 53 хиляди души. На тази база НСИ предоставя информация за коефициента на икономическа активност – 52.2 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. Малко над 49 хиляди са хората заети по трудово или служебно правоотношение. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 7.5 % – около 4 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е 3 936 лева или средно по 328 лв. на месец. Относителният дял на хората, изпаднали в състояние на бедност за същата изследвана година, е 20.1 % от общото население на област Габрово, което е под средното ниво за страната. По данни на Националния статистически институт, отношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20% от населението в областта през 2015 г. е 5 към 1. Според комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г., 31 % от населението на областта (или около 35 хиляди лица) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата, попаднали извън работната сила – нито заети, нито регистрирани като безработни) е близо 49 хиляди през 2015 г. 19.2 хиляди души от този дял (39.3 %) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ ни предоставя информация за лечебните заведения в област Габрово, функциониращи в края на 2016 г. Те са 7 лечебни заведения за болнична помощ (с леглова база от 916 места) и 38 заведения за извънболнична такава. На територията на областта функционират и 11 детски ясли. Общо 1 378 души е наброявал медицинският персонал, осигуряващ здравни грижи в област Габрово – 443 лекари, 109 лекари по дентална медицина и 826 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта за този период е 254 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 1 031 души. Нивото на смъртност в област Габрово през 2016 г. е отчетено като надвишаващо средното за страната – 1914.3 на 100 000 души от населението.

Престъпност и правосъдие

Област Габрово през 2016 г. се нарежда на 8-мо място по коефициент на престъпността – 1.386. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 1 558. Общият брой на разкритите престъпления по регистрираните за текущата година пък е 961 или 61.7 %.

Установени са били общо 882 извършители на престъпления. Представена по-долу е и допълнителна информацията за тяхната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 45 (5.10 %);
  • непълнолетни (14 – 17) – 105 (11.90 %);
  • между 18 и 30 години – 328 (37.19 %);
  • между 31 и 40 години – 165 (18.71 %);
  • над 40 години – 239 (27.10 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 771 (87.41 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 111 (12.59 %);
 • Структура по етническа принадлежност и чужденци:
  • Етническа група – българи 783 (88.78 %);
  • Други – 91 (10.32 %);
  • Чужденци – 8 (0.91%);

587 дела са приключили в област Габрово през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 481 лица, сред които 35 на възраст между 14 г. и 17 г.