Област Добрич

Основна информация

Име: Област Добрич

Територия: 4719,7

Статистически район: Североизточен

Областна управа:

Адрес и контакти: град Добрич, ул. „Независимост“ № 5

Ел. Поща: governor@dobrich.government.bg

Областен управител: Красимир Йорданов Кирилов

Дата на встъпване в длъжност: от 01.06.2017 г.

Общини: 8 общини – Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

 

География и население

Област Добрич е разположена в Североизточна България и с площ от 4719,7 кв. км. се нарежда на седмо място по големина в страната и обхваща 4,24% от територията на България и по-голямата част от Южна Добруджа. На север граничи с Република Румъния, на изток – с Черно море, на юг – с Варненска област, на югозапад – със Шуменска област и на северозапад – със Силистренска област. В областта има 215 населени места, на територията на 8 общини. Населението на област Добрич според данните от 2016 г. на Националния статистически институт е 178 438 души или 2.5 % от населението на България. Етническото разпределение на населението в областта (на база на 173 899 души отговорили на този въпрос) е следното:

 • българи – 75.4 % (131114);
 • турци – 13.5 % (23484);
 • роми – 8.81 % (15323);
 • други и неопределили се – 2.29 % (3978) ;

 

148196 души в областта са определили своето религиозно вероизповедание. Традиционните вероизповедания са разпределени, както следва:

 • православни християни – 69.64 % (103209 души);
 • мюсюлмани – 15,85 % (23487 души);
 • други и неопределили се – 14,51 % (21500 души).

 

Близо 69% от населението на областта (123 051 души) е съсредоточено в градовете. Възрастовата структура на областта е разпределена по следния начин:

Образование

Системата на предучилищното образование в област Добрич за учебната 2016/2017 г. включва 90 детски градини с общо 540 души педагогически персонал и 5 336 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини наброява 6 924 места.

Системата на общото образование от първи до дванадесети клас в Добричка област за учебната 2016/2017 г. включва 62 училища с общо 688 паралелки, 1 182 преподаватели и 15 123 записани ученици.

Професионалното образование в област Добрич за учебната 2016/2017 г. включва 9 училища, предоставящи трета степен на професионална квалификация, и 1 училище, предоставящо втора степен, с общо 112 паралелки и 2 487 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. са завършили общо 1 820 ученика – 1 230 с основно и 590 със средно образование. Средно образование в професионалните училища са завършили общо 355 ученика.

В системата на висшето образование в област Добрич според данните на НСИ работят общо 32 преподаватели и има 757 записани студенти през учебната 2016/2017 г. Според данни от страницата на община Добрич в нея се помещават три филиала на университети.

Икономика и пазар на труда

Размерът на брутната добавена стойност като измерител на предлагането в област Добрич за 2015 г. се равнява на 1.257 млрд. лева, разпределени в трите икономически сектора, както следва: аграрен – 197 млн.; индустрия – 348 млн.; услуги – 712 млн. лв. Брутният вътрешен продукт за областта (БДС заедно с отчитаните корективи) през същата година се равнявана 1.454 млрд. лева.

През 2015 г. в област Добрич, средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е 8 084 лева. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта наброява около 86,9 хиляди души. На тази база НСИ ни дава информация за коефициента на икономическа активност – 55,7 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. Близо 74,9 хиляди са хората, заети по трудово или служебно правоотношение. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 13,8 % – около 12 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е 3 817 лева или средно по 318 лв. на месец. Относителният дял на хората, изпаднали в състояние на бедност за същата изследвана година, е 19 % от общото население на област Добрич (линк с разпределение на областите по този показател). По данни на Националния статистически институт, отношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20 % от населението в областта през 2015 г. е 7,3 към 1. Според комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г. (линк с разпределение на областите по този показател) около 34.1 % от населението на областта (или близо 61,6 хиляди лица) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата, попаднали извън работната сила – нито заети, нито регистрирани като безработни) е около 69.2 хиляди през 2015 г. Около 34.8 хиляди души от този дял (50.3 % ) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ ни дава информация за лечебните заведения в област Добрич, функциониращи в края на 2016 г. Те са 6 лечебни заведения за болнична помощ (с леглова база от 730 места) и 34 за извънболнична такава. Функционират и 13 детски ясли. Общо 1 470 души наброява медицинският персонал, осигуряващ здравни грижи в областта – 482 лекари, 145 лекари по дентална медицина и 843 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта към този период е 370 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 1 231 души. Същевременно нивото на смъртност в област Добрич през 2016 г. е било отчетено като значително над средното за страната – 1550.8 на 100 000 души от населението.

Престъпност и правосъдие

Област Дорбич през 2016 г. се нарежда на 14-то място по коефициент на престъпността – 1.203. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 2 147. Общият брой на разкритите престъпления за текущата година пък е 1 203 или 56 % спрямо регистрираните от МВР престъпления. Установени са общо 1 232 извършители на престъпления. Представена по-долу е и допълнителна информацията за тяхната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 34 (2.76 %);
  • непълнолетни (14 – 17 години) – 82 (6.66 %);
  • между 18 и 30 години – 489 (39.69 %);
  • между 31 и 40 години – 279 (22.65 %);
  • над 40 години – 348 (28.25 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 1 111 (90.18 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 121 (9.82 %);
 • Гражданство и етническа принадлежност:
  • Етническа група – българи 987 (80.11%);
  • Други – 230 (18.67 %);
  • Чужденци – 15 (1.22 %);

821 дела по престъпления са приключени в област Добрич през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 705 лица, сред които 25 са непълнолетни.