Област Кърджали

Основна информация

Име: Област Кърджали

Територия: 3 209 кв.км.

Статистически район: Южен централен

Областна управа:

Адрес и контакти: Гр. Кърджали 6600, Бул. „България“ №41

Ел. Поща: obl.adm@kardzhali.org

Областен управител: Никола Светозаров Чанев

Дата на встъпване в длъжност: от 10.05.2017 г.

Общини: 7 – Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене

География и население

Област Кърджали е разположена в югоизточната част на страната, като се нарежда на 18-то място по размер с площ от 3 209 кв. км. Населените места в областта са разделени в общо 7 общини. На север област Кърджали граничи с област Пловдив, на изток и североизток с област Хасково, на юг и югоизток с – Република Гърция, а на запад – с област Смолян. Според данните на НСИ населението към 31.12.2016 г. наброява 150 837 души или 2.12 % от общото население на страната.

Етническото разпределение на населението в областта, според Националното преброяване от 2011 г., е следното:

 • българи – 30.22 % (39 519 души);
 • турци – 66.16 % (86 527 души);
 • роми – 0.99 % (1 296 души);
 • други и неопределили се – 2.63 % (3 439 души).

През 2011 г. 117 232 души в област Кърджали са определили своето религиозно вероизповедание. Те са разпределени по следния начин:

 • православни християни – 20.40 % (23 916 души);
 • мюсюлмани – 70.14 % (82 227 души);
 • други и неопределили се – 9.46 % (11 089 души).

Oколо 41 % от населението на областта (62 192 души) е съсредоточено в градовете.

Възрастовата структура на населението на областта е разпределена по следния начин:

Образование

Системата на предучилищно образование в област Кърджали за учебната 2016/2017 г. включва 62 детски градини с общо 430 души педагогически персонал и 4 352 записани деца. Детските градини в областта имат общо 5739 места.

Системата на общо образование от първи до дванадесети клас в област Кърджали за учебната 2016/2017 г. включва 64 училища с общо 631 паралелки, 1 082 преподаватели и 13 128 записани ученици.

Професионалното образование в област Кърджали за учебната 2016/2017 г. включва 8 училища, предоставящи трета степен професионална квалификация, и 3 училища, предоставящи втора степен професионална квалификация. В тях има общо 91 паралелки и 2 474 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. в областта са завършили общо 1 809 ученика – 1 197 с основно и 612 със средно образование. Средно образование в системата на професионалните училища са получили още 399 ученика.

В системата на висшето образование в област Кърджали са включени филиали на висши учебни заведения, с общо 186 преподаватели и 889 записани студенти през учебната 2016/2017 г.

Икономика и пазар на труда

Брутната добавена стойност на базисните цени, като мерител на предлагането за област Кърджали през 2015 г., е приблизително 848 милиона лева. Те са разпределени по икономически сектори, както следва: аграрен – 126 млн. лв.; индустрия – 271 млн. лв.; услуги – 452 млн. лв. Брутният вътрешен продукт в областта през 2015 г. (по производствен метод) се равнява на 982 милиона лева.

През 2015 г. средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в областта е 7 648 лева. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в област Кърджали през 2015 г. наброява близо 63 хиляди души. Това е базата, на която от НСИ предоставят и информация за коефициента на икономическа активност, съгласно който 48 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. Малко над 61 хиляди са хората заети по трудово или служебно правоотношение в област Кърджали. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 2.3 % или около 1.5 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е 2 655 лева или средно по 221 лв. на месец. Изпадналите в състояние на бедност представляват 23.1 % от населението на област Кърджали, което е над средното ниво за страната за изследваната година. Данните на Националния статистически институт показват, че съотношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20% от населението в областта през 2015 г. е 6.7 към 1. Съгласно комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г., 55.5 % от населението на областта (или приблизително 84 хиляди души) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата извън работната сила, които не са нито заети, нито регистрирани като безработни) през 2015г. е 68 хиляди души, като около 41 хиляди от тях (или 60.1 %) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ предоставя информация за лечебните заведения в област Кърджали, функциониращи в края на 2016 г. Те са 6 лечебни заведения за болнична помощ (с общо 825 легла) и 22 заведения за извънболнична такава. На територията на областта функционират и 11 детски ясли. Общо 1 413 души наброява медицинският персонал в област Кърджали – 413 лекари, 132 лекари по дентална медицина и 868 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта за този период е 365 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 1 143 души. Нивото на смъртност в област Кърджали през 2016 г. е 1259 на 100 000 души от населението, което е значинелно под средното за страната.

Престъпност и правосъдие

Област Кърджали има втория най-нисък коефициент на престъпността за 2016 г. – 0.613. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е бил общо 926. Общият брой на разкритите престъпления от регистрираните за текущата година пък е 583 или 63%.

Установени са общо 610 извършители на престъпления, като тяхната възрастова, полова и етническа структура е представена по-долу:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 18 (2.95 %);
  • непълнолетни (14 – 17) – 34 (5.57 %);
  • между 18 и 30 години – 226 (37.05 %);
  • между 31 и 40 години – 135 (22.13 %);
  • над 40 години – 197 (32.30 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е бил мъж – 567 (92.95 %);
  • Извършител на престъплението е била жена – 43 (7.05 %);
 • Структура по етническа принадлежност и чужденци:
  • Етническа група – българи 341 (55.90 %);
  • Други – 264 (43.28 %);
  • Чужденци – 5 (0.82 %);

През 2016 г. в област Кърджали са приключени общо 531 дела (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 427 лица, от които 8 на възраст между 14 г. и 17 г.