Област Кюстендил

Основна информация

Име: Област Кюстендил

Територия: 3 052 кв. км.

Статистически район: Югозападен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” №44

Ел. Поща: oblast@kn.government.bg

Областен управител: Виктор Томов Янев

Дата на встъпване в длъжност: от 10.05.2017 г.

Общини: 9 – Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Дупница, Трекляно

География и население

Област Кюстендил е разположена в югоизточната част на страната, като се нарежда на 20-то място по размер с площ от 3 052 кв. км. Общините в областта са общо 9. На север, североизток и изток, областта граничи със Софийска и Пернишка области, на юг – с Благоевградска област, а на запад – с Република Македония и с Република Сърбия. Според данните на НСИ към 31.12.2016 г. населението на областта наброява 123 431 души или 1.74 % от общото население на страната.

Съгласно данните от Националното преброяване от 2011 г., етническото разпределение на населението в областта е следното:

 • българи – 92.91 % (121 351 души);
 • турци – 0.08 % (105 души);
 • роми – 6.36 % (8 305 души);
 • други и неопределили се – 0.65 % (854 души).

115 944 души в област Кюстендил са посочили своето религиозно вероизповедание. Тяхното разпределение е:

 • православни християни – 87.55 % (101 506 души);
 • мюсюлмани – 0.09 % (102 души);
 • други и неопределили се – 12.36 % (14 336 души).

Малко над 69 % от населението на областта (85 594 души) е концентрирано в градовете.

Населението на област Кюстендил има следната възрастова структура:


Образование и култура

За учебната 2016/2017 година системата на предучилищно образование в Кюстендил включва 20 детски градини, които разполагат с 290 души педагогически персонал и 3 328 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини в областта е 3 692 места.

Системата на общо образование от първи до дванадесети клас в област Кюстендил за учебната 2016/2017 г. включва 30 училища с общо 430 паралелки, 709 преподаватели и 9 413 записани ученици.

Училищата, които предоставят възможност за професионално образование за придобиване на втора професионална квалификация в областта за учебната 2016/2017 са 2, а още 10 учебни заведения предоставят възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация . Общият брой паралелки в тези учебни заведения е 101, като в тях има 2 134 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. в област Кюстендил са завършили 1 116 – 751 с основно и 365 със средно образование. Средно образование в системата на професионалните училища са получили 381 ученика.

Икономика и пазар на труда

Брутната добавена стойност на базисните цени, като мерител на предлагането за област Кюстендил през 2015 г., е 798 милиона лева, разпределени по икономически сектори както следва: аграрен – 86 млн. лв.; индустрия – 283 млн. лв.; услуги – 429 млн. лв. Брутният вътрешен продукт в областта през 2015 г. (по производствен метод) се равнява на 924 милиона лева.

Средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в област Кюстендил през 2015 г. е 7 486 лева.

Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта през 2015 г. наброява близо 55.5 хиляди души. На тази база от НСИ предоставят и информация за коефициента на икономическа активност, съгласно който 49.6 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. Малко над 48 хиляди са хората заети по трудово или служебно правоотношение в област Кюстендил. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 13.1 % или около 7.3 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице в областта през 2015 г. е 3 778 лева или средно 315 лв. на месец. Изпадналите в състояние на бедност представляват 18.3 % от населението на област Кюстендил, което е под средното ниво за страната за изследваната година. Данните на НСИ показват, че съотношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20% от домакинствата в областта през 2015 г. е 4.2 към 1. Съгласно комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г., 34.8 % от населението на областта (близо 44 хиляди души) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население в област Кюстендил (лицата извън работната сила, които не са нито заети, нито регистрирани като безработни) през 2015 г. е малко над 56 хиляди души, като около 24 хиляди от тях (или 43.3 %) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ предоставя информация за лечебните заведения в област Кюстендил, функциониращи в края на 2016 г. Те са 5 лечебни заведения за болнична помощ (с общо 1 011 легла) и 29 заведения за извънболнична такава. На територията на областта функционират и 19 детски ясли.

Медицинският персонал в област Кюстендил в края на 2016 г. наброява общо 1 242 души – 438 лекари, 120 лекари по дентална медицина и 684 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта за този период е било 282 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 1 029 души. Нивото на смъртност в област Кюстендил през 2016 г. е 1992.4 на 100 000 души от населението, което е едно от най-високите за страната.

Престъпност и правосъдие

Област Кюстендил се нарежда на 6-то място спрямо коефициента на престъпността за 2016 г. в страната – 1.428. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 1 763. Общият брой на разкритите престъпления от регистрираните за текущата година пък е 779 или 44.2 %.

Установени са общо 820 извършители на престъпления, като тяхната възрастова, полова и етническа структура е представена по-долу:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 0 (0 %);
  • непълнолетни (14 – 17 години) – 42 (5.12 %);
  • между 18 и 30 години – 302 (36.83%);
  • между 31 и 40 години – 210 (25.61 %);
  • над 40 години – 266 (32.44 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 755 (92.07 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 65 (7.93 %);
 • Структура по етническа принадлежност и чужденци:
  • Етническа група – българи 707 (86.22 %);
  • Други – 104 (12.68 %);
  • Чужденци – 9 (1.10%);

През 2016 г. в област Кюстендил са приключени общо 993 дела (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 766 лица, от които 40 непълнолетни.