Област Ловеч

Основна информация

Име: Област Ловеч

Територия: 4 129 кв. км.

Статистически район: Северозападен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр.Ловеч, ул.“Търговска“ № 43

Ел. Поща: governor@lovech.government.bg

Областен управител: Георги Георгиев Терзийски

Дата на встъпване в длъжност: от 10.05.2017 г

Общини: 8 – Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

География и население

Област Ловеч е разположена по северните склонове на Средна Стара планина и централен Предбалкан до Деветашкото плато и началото на Дунавската равнина, като се нарежда на 11-то място по размер с площ от 4 129 кв. км. Населените места в областта са разделени в общо 8 общини. На север област Ловеч граничи с област Плевен, на севроизток – с област Велико Търново, на изток – с област Габрово, на юг – с области Стара Загора и Пловдив, на запад – със Софийска област и област Враца.

Съгласно публикуваните от Националния статистически институт данни към 31.12.2016 г. населението на областта наброява 129 222 души или 1.82 % от общото население на страната.

Съгласно данните от Националното преброяване от 2011 г., населението в областта има следното етническо разпределение:

 • българи – 90.91 % (118 346 души);
 • турци – 3.33 % (4 337 души);
 • роми – 4.38 % (5 705 души);
 • други и неопределили се – 1.38 % (1 792 души).

Общо 110 185 души в област Ловеч са посочили своето религиозно вероизповедание при Националното преброяване през 2011 г. Те са разпределени по следния начин:

 • православни християни – 76.70 % (84 508 души);
 • мюсюлмани – 2.97 % (3 273 души);
 • други и неопределили се – 20.33 % (22 404 души).

Около 63 % от населението на областта (80 951 души) е съсредоточено в градовете.

Населението на област Ловеч има следната възрастова структура:

Образование

Системата на предучилищно образование в област Ловеч за учебната 2016/2017 г. включва 33 детски градини, 3 823 записани деца и 364 души педагогически персонал. Предоставяните от детските градини в областта места са 4 257.

Системата на общо образование от първи до дванадесети клас в област Ловеч за учебната 2016/2017 г. включва 47 училища с общо 576 паралелки, 829 преподаватели и 12 011 записани ученици.

Професионалното образование в областта за учебната 2016/2017 г. включва 8 училища, предоставящи трета степен на професионална квалификация, и 2 училища, предоставящо втора степен на професионална квалификация. В тях има общо 117 паралелки и 2 529 записани ученици.

Общо 1 647 ученика са завършили своето основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. в област Ловеч – 1 082 с основно и 565 със средно образование. Още 367 ученика са получили средно образование в системата на професионалните училища.

В системата на висшето образование в област Ловеч има филиали на висши учебни заведения, с общо 30 преподаватели и 215 записани студенти през учебната 2016/2017 г.

Икономика и пазар на труда

Брутната добавена стойност на базисните цени, като мерител на предлагането за област Ловеч през 2015 г., е 889 милиона лева със следното разпределение по икономически сектори: аграрен – 93 млн. лв.; индустрия – 306 млн. лв. и услуги – 490 млн. лв. Брутният вътрешен продукт в областта през 2015 г. (по производствен метод) се равнява на 1.028 милиарда лева.

Средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в областта през 2015 г. е 8 033 лева.

Работната сила, включваща лица на 15 и повече навършени години, в област Ловеч през 2015 г. наброява почти 49.3 хиляди души. На тази база НСИ предоставя информация за коефициента на икономическа активност, съгласно който 43 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. Заетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Ловеч за изследваната година са почти 45 хиляди. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 9.2 % или 4.5 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице в областта през 2015 г. е 2 825 лв. или средно по 235 лв. на месец. Изпадналите в състояние на бедност представляват 21.7 % от населението на област Ловеч, което е по-малко от средното ниво за страната за изследваната година. Според предоставените от НСИ данни, съотношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20% от населението в областта през 2015 г. е 8.2 към 1. Съгласно комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г., близо 45 % от населението на областта (или 59.1 хиляди души) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Икономически неактивното население (лицата извън работната сила, които не са нито заети, нито регистрирани като безработни) през 2015 г. наброява около 65 хиляди души, а малко повече от 32 хиляди от тях (или 49.1 %) попадат във възрастовата група между 15 и 64 години.

Здравеопазване
Съгласно предоставяната от НСИ информация, в края на 2016 г. в област Ловеч функционират 7 лечебни заведения за болнична помощ (с общо 1 036 легла) и 36 заведения за извънболнична такава. На територията на областта функционират 17 детски ясли. Медицинският персонал в област Ловеч в края на 2016 г. наброява общо 1 418 души – 522 лекари, 112 лекари по дентална медицина и 784 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта за изследвания период е 248 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 1 154 души. Нивото на смъртност в област Ловеч през 2016 г. е 1925.5 на 100 000 души от населението, което е четвъртото най-високо за страната.

Престъпност и правосъдие

Област Ловеч се нарежда на 10-то място спрямо коефициента на престъпност за 2016 г. – 1.257. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 1 625. Общият брой на разкритите престъпления от регистрираните за 2016 г. пък е 956 или 58.8%.

Установените извършители на престъления в областта са 982, със следната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 47 (4.79 %);
  • непълнолетни (14 – 17) – 107 (10.90 %);
  • между 18 и 30 години – 357 (36.35 %);
  • между 31 и 40 години – 207 (21.08 %);
  • над 40 години – 264 (26.88 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 879 (89.51 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 103 (10.49 %);
 • Структура по етническа принадлежност и чужденци:
  • Етническа група – българи 884 (90.02 %);
  • Други – 98 (9.98 %);
  • Чужденци – 0 (0 %);

Общо 749 дела са приключили в област Ловеч през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 673 лица, от които 33 на възраст между 14 г. и 17 г.