Област Монтана

Основна информация

Име: Област Монтана

Територия: 3 636 кв. км.

Статистически район: Северозападен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Монтана, пл. „Жеравица“ 1

Ел. Поща: oblastmont@montanabg.org

Областен управител: Росен Иванов Белчев

Дата на встъпване в длъжност: от 15.05.2017 г.

Общини: 11 – Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово

География и население

Област Монтана заема централната част на Северозападна България и се нарежда на 13-то място по размер с площ от 3 636 кв. км. На север областта граничи с Румъния, на изток – с област Враца, на юг съседна е Софийска област, на югозапад – Република Сърбия, а в западна посока съседна е област Видин. Населените места в областта са разделени в общо 11 общини.

Според данните на Националния статистически институт, към 31.12.2016 г. населението на областта наброява 134 669 души или 1.90 % от общото население на страната.

Етническото разпределение на населението в областта, според данните от Националното преброяване от 2011 г., е следното:

 • българи – 86.31 % (123 820 души);
 • турци – 0.12 % (171 души);
 • роми – 12.71 % (18 228 души);
 • други и неопределили се – 0.87 % (1 248 души).

Посочилите своето религиозно вероизповедание при Националното преброяване през 2011 г. са общо 136 175 души. Тяхното разпределение е следното:

 • православни християни – 73.85 % (100 571 души);
 • мюсюлмани – 0.07 % (97 души);
 • други и неопределили се – 26.07 % (35 507 души).

Около 64 % от населението на област Монтана (85 751 души) е съсредоточено в градовете.

Възрастовата струтктура на населението на областта е представена в следната графика:

Образование

Системата на предучилищно образование в област Монтана за учебната 2016/2017 г. включва 51 детски градини. В тях са записани 4 047 деца и работят 354 души педагогически персонал. Детските градини в областта предоставят общо 4 708 места.

В системата на общо образование от първи до дванадесети клас в област Mонтана за учебната 2016/2017 г. са включени 51 училища с общо 573 паралелки, 872 преподаватели и 11 369 записани ученици.

Професионалното образование в областта за учебната 2016/2017 г. включва 8 училища, предоставящи трета степен на професионална квалификация, и 4 училищa, предоставящи втора степен на професионална квалификация. В тях има общо 120 паралелки и 2 986 записани ученици.

Общо 1 352 ученика са завършили основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. в област Монтана. От тях 1 002 са завършили основно образование и 350 – средно образование. 444 ученика са получили средно образование в системата на професионалните училища.

Икономика и пазар на труда

Брутната добавена стойност на базисните цени, като измерител на предлагането за област Монтана през 2015 г., възлиза на 869 милиона лева, разпределени по икономически сектори по следния начин: аграрен сектор – 145 млн. лв.; индустрия – 248 млн. лв. и услуги – 475 млн. лв. Брутният вътрешен продукт в областта през 2015 г. (по производствен метод) се равнява на 1.005 милиарда лева.

Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 7 971 лева през 2015 г.

Работната сила (лица на 15 и повече навършени години) в област Монтана през 2015 г. наброява малко над 51 хиляди души. На тази база Националният статистически институт предоставя и информация за коефициента на икономическа активност – 42.8 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. Заетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Монтана за изследваната 2015 година са около 47 хиляди. Коефициентът на безработица в областта през 2015 г. е 8.2 % (малко над 4 хиляди души).

Линията на бедност за едно лице в област Монтана през 2015 г. е 2 959 лв. или средно по 247 лв. на месец. Изпадналите в състояние на бедност представляват 22.8 % от населението на областта, което е близо до средното ниво за страната за 2015 година. Съгласно предоставените от Националния статистически институт данни, съотношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20% от населението в областта през 2015 г. е 16 към 1. Съгласно комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г., 36.1 % от населението на областта (или около 49.5 хиляди души) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Икономически неактивното население (лицата извън работната сила, които не са нито заети, нито регистрирани като безработни) през 2015 г. наброява около 68.4 хиляди души, а малко повече от 35 хиляди от тях (или 51.5 %) попадат във възрастовата група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

Съгласно публикуваната от НСИ информация, в края на 2016 г. в област Монтана функционират 5 лечебни заведения за болнична помощ (с общо 984 легла) и 27 заведения за извънболнична такава. Също така на територията на областта функционират и 17 детски ясли. Медицинският персонал в област Монтана в края на 2016 г. наброява общо 1 374 души – 476 лекари, 96 лекари по дентална медицина и 802 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта в края на 2016 г. е 283 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 1 403 души. Нивото на смъртност в област Монтана през 2016 г. е било 2130.5 на 100 000 души, което е второто най-високо за страната.

Престъпност и правосъдие

Коефициентът на престъпност за 2016 г. за област Монтана е един от средните за страната – 1.209. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 1 629. Общият брой на разкритите престъпления, от регистрираните през 2016 г., е 834 или 51.2 %.

Установените извършители на престъления в областта са 920, със следната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 30 (3.26 %);
  • непълнолетни (14 – 17) – 88 (9.57 %);
  • между 18 и 30 години – 345 (37.50 %);
  • между 31 и 40 години – 183 (19.89 %);
  • над 40 години – 274 (29.78 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 819 (89.02 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 101 (10.98 %);
 • Структура по етническа принадлежност и чужденци:
  • Етническа група – българи 725 (78.80 %);
  • Други – 190 (20.65 %);
  • Чужденци – 5 (0.54 %);

През 2016 г. в област Монтана са приключени общо 758 дела (от областния и районните съдилища) . Осъдените лица в областта са общо 641, като 38 от тях са непълнолетни (на възраст между 14 г. и 17 г.).