Област Пазарджик

Основна информация

Име: Област Пазарджик

Територия: 4 457 кв.км.

Статистически район: Южен централен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Пазарджик, ул.“Екзарх Йосиф“ №2

Областен управител: Стефан Неделчев Мирев

Дата на встъпване в длъжност: от 10.05.2017 г.

Общини: 12 – Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница

География и население

Област Пазарджик е разположена в югоизточната част на Южна България върху територия от 4 457 кв. км, което представлява около 4% от общата площ на страната и я нарежда на 10-то място по този критерий. Пазарджишка област обхваща части от Горнотракийската низина, Средна гора, Родопите и малка част от Рила. Най-голяма част попада в Родопите в Баташко-Дъбрашкият дял. На север и северозапад областта граничи със Софийска област, на изток – с област Пловдив, на югоизток съседна е област Смолян, а на югозапад – област Благоевград. Населените места в областта са разделени в общо 12 общини.

Съгласно публикуваните от Националния статистически институт данни, към 31.12.2016 г. населението на областта наброява 260 814 души или 3.7 % от общото население на страната.

Съгласно данните от проведеното през 2011 г. Национално преброяване, населението в областта има следното етническо разпределение:

 • българи – 83.78 % (206 110 души);
 • турци – 5.72 % (14 062 души);
 • роми – 8.27 % (20 350 души);
 • други и неопределили се – 2.23 % (5 480 души).

Общо 211 420 души са избрали да посочат своето религиозно вероизповедание при Националното преброяване през 2011 г., като тяхното разпределение е:

 • православни християни – 76.23 % (161 157 души);
 • мюсюлмани – 11.52 % (24 353 души);
 • други и неопределили се – 12.25 % (25 910 души).

Около 63 % от населението на област Пазарджик (163 074 души) е съсредоточено в градовете.

Възрастовата структура на населението в областта е следната:

Образование

В област Пазарджик за учебната 2016/2017 г. в системата на предучилищно образование са включени общо 80 детски градини, в които са записани 7 995 деца и работят 633 души педагогически персонал. Детските градини в областта предоставят общо 8 591 места.

В системата на общо образование от първи до дванадесети клас в областта за учебната 2016/2017 г. са включени 99 училища с общо 1 118 паралелки, 1 792 преподаватели и 22 613 записани ученици.

В системата на професионалното образование в област Пазарджик за учебната 2016/2017 г. са включени 10 училища, предоставящи трета степен на професионална квалификация, и 7 училищa, предоставящи втора степен на професионална квалификация. В тях има общо 206 паралелки и 4 890 записани ученици.

Общо 2606 ученика са завършили основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. в област Пазарджик. От тях 1 916 са завършили основно образование, а 690 – средно образование. Още 746 ученика са получили средно образование в системата на професионалните училища.

Икономика и пазар на труда

Брутната добавена стойност на базисните цени, като измерител на предлагането за област Пазарджик през 2015 г., възлиза на 1.817 милиарда лева, разпределени по икономически сектори по следния начин: аграрен сектор – 151 млн. лв.; индустрия – 844 млн. лв. и услуги – 821 млн. лв. Брутният вътрешен продукт в областта през 2015 г. (по производствен метод) се равнява на 2.102 милиарда лева.

Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 8 006 лева през 2015 г.

Работната сила (лица на 15 и повече навършени години) в област Пазарджик през 2015 г. наброява приблизително 116 хиляди души. На тази база Националният статистически институт предоставя и информация за коефициента на икономическа активност – 51.4 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. Заетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Пазарджик за изследваната 2015 година са около 106 хиляди. Коефициентът на безработица в областта през 2015 г. е 8.6 % ( 10 хиляди души).

Линията на бедност за едно лице в област Пазарджик през 2015 г. е 2 448 лв. или средно по 204 лв. на месец. Изпадналите в състояние на бедност представляват 28.2 % от населението на областта, което нарежда областта на второ място за страната за 2015 година. Съгласно предоставените от Националния статистически институт данни, съотношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20% от населението в областта през 2015 г. е 17.1 към 1. Съгласно комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г., 52.9 % от населението на областта (или около 139 хиляди души) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Икономически неактивното население (лицата извън работната сила, които не са нито заети, нито регистрирани като безработни) през 2015 г. наброява около 109.7 хиляди души, а малко повече от 60 хиляди от тях (или 55 %) попадат във възрастовата група между 15 и 64 години.

Здравеопазване
Съгласно предоставяната от Националния статистически институт информация, в края на 2016 г. в област Пазарджик функционират 13 лечебни заведения за болнична помощ (с общо 2 180 легла) и 51 заведения за извънболнична помощ. На територията на областта към 31.12.2016 г. функционират 25 детски ясли. Медицинският персонал в област Пазарджик за изследвания период наброява общо 2 678 души – 911 лекари, 269 лекари по дентална медицина и 1 498 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта за изследвания период е 286 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 970 души. Нивото на смъртност в област Пазарджик през 2016 г. е 1499.5 на 100 000 души от населението, което е малко под средното за страната.

Престъпност и правосъдие

Коефициентът на престъпност за 2016 г. в област Пазарджик е сред най-ниските за страната – 0.990. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 2 583. Общият брой на разкритите престъпления (от тези, регистрирани през 2016 г.) пък е 1 431 или 55.4 %.

Установените извършители на престъления в областта са 1 471. Тяхната възрастова, полова и етническа структура е представена по-долу:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 39 (2.65 %);
  • непълнолетни (14 – 17) – 92 (6.25 %);
  • между 18 и 30 години – 568 (38.61 %);
  • между 31 и 40 години – 339 (23.05 %);
  • над 40 години – 433 (29.44 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 1 341 (91.16 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 130 (8.84 %);
 • Структура по етническа принадлежност и чужденци:
  • Етническа група българи – 1 181 (80.29 %);
  • Други – 287 (19.51 %);
  • Чужденци – 3 (0.20%);

Общо 1 325 дела са приключени в област Пазарджик през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 1 017 лица, от които 29 непълнолетни (на възраст между 14 г. и 17 г.).