Област Перник

Основна информация

Име: Област Перник

Територия: 2 394 кв. км.

Статистически район: Югозападен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1Б

Ел. Поща: oblast@pk.government.bg

Областен управител: Ирена Любенова Соколова

Дата на встъпване в длъжност: от 11.05.2017 г.

Общини: 6 – Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Перник, Трън

География и население

Област Перник се намира в Западна България и с площ от 2 394 кв. км. тя се нарежда на 26-о място по размер сред областите в страната. Населените места в област Перник са разделени в общо 6 общини. На североизток тя граничи със Софийска област и област София, на югоизток – със Софийска област, на юг и югозапад – с област Кюстендил, а на северозапад – с Република Сърбия.

Съгласно данните на НСИ към 31.12.2016 г. населението на област Перник наброява 123 770 души или 1.74 % от населението на страната.

Eтническото разпределение на населението в област Перник, според данните от Националното преброяване от 2011 г., е:

 • българи – 96.43 % (120 929 души);
 • турци – 0.18 % (231 души);
 • роми – 2.84 % (3 560 души);
 • други и неопределили се – 0.56 % (702 души).

Посочилите своето религиозно вероизповедание през 2011 г. В област Перник са 106 094 души, разпределени по следния начин:

 • православни християни – 85.18 % (90 367 души);
 • мюсюлмани – 0.19 % (202 души);
 • други и неопределили се – 14.63 % (15 525 души).

Близо 79 % от населението на областта (97 316 души) е концентрирано в градовете.

Възрастовата структура на населението на област Перник е следната:

Образование

Системата на предучилищно образование в област Перник за учебната 2016/2017 г. включва 22 детски градини, в които са записани 3 643 деца и работят 317 души педагогически персонал. Детските градини в областта предоставят общо 3 618 места.

Системата на общо образование от първи до дванадесети клас в област Перник за учебната 2016/2017 г. включва 33 училища с общо 419 паралелки, 685 преподаватели и 9 132 записани ученици.

Професионалното образование в област Перник за учебната 2016/2017 г. включва 8 училища, които предоставят втора и трета степен професионална квалификация, с общо 88 паралелки и 2 113 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. в областта са завършили общо 944 ученика – 655 с основно и 289 със средно образование. Средно образование в системата на професионалните училища са получили 415 ученика.

Системата на висше образование в област Перник през академичната 2016/2017 г. включва 1 висше учебно заведение, в което работят общо 89 преподаватели, а записаните студенти са повече от два пъти по-малко – 40.

Икономика и пазар на труда

Брутната добавена стойност на базисните цени, като измерител на предлагането за област Перник през 2015 г., възлиза на 657 милиона лева, разпределени по икономически сектори по следния начин: аграрен сектор – 47 млн. лв.; индустрия – 183 млн. лв. и услуги – 427 млн. лв. Брутният вътрешен продукт в областта през 2015 г. (по производствен метод) се равнява на 760 милиона лева.

Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 7 514 лева през 2015 г.

Работната сила (лица на 15 и повече навършени години) в област Перник през 2015 г. наброява приблизително 60 хиляди души. На тази база Националният статистически институт предоставя и информация за коефициента на икономическа активност – 53.5 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. Заетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Перник за изследваната 2015 година са малко над 51 хиляди. Коефициентът на безработица в областта през 2015 г. е 14 % ( 8.4 хиляди души).

Линията на бедност за едно лице в област Перник през 2015 г. е 3 819 лв. или средно по 318 лв. на месец. Изпадналите в състояние на бедност представляват 20.4 % от населението на областта, което е с 2.5% под средното ниво за страната за 2015 година. Съгласно предоставените от Националния статистически институт данни, съотношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20% от населението в областта през 2015 г. е 5.9 към 1. Съгласно комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г., 40.8 % от населението на областта (или около 52 хиляди души) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Икономически неактивното население (лицата извън работната сила, които не са нито заети, нито регистрирани като безработни) през 2015 г. наброява около 51.8 хиляди души, а малко повече от 22 хиляди от тях (или 42.9 %) попадат във възрастовата група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ предоставя информация за лечебните заведения в област Перник, функциониращи в края на 2016 г. Те са 4 лечебни заведения за болнична помощ (с общо 477 легла) и 29 заведения за извънболнична помощ. 13 детски ясли функционират на територията на областта.

Към 31.12.2016 г. медицинският персонал в област Перник наброява общо 1 031 души – 338 лекари, 163 лекари по дентална медицина и 530 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта за изследвания период е 366 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 759 души. Нивото на смъртност в област Перник през 2016 г. е 1922 на 100 000 души от населението, което е петото най-високо за страната.

Престъпност и правосъдие

Коефициентът на престъпността за 2016 г. в област Перник е 1.430, което я нарежда на 5-то място в страната. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 1 771. Общият брой на разкритите престъпления (от регистрираните през 2016 г.) е 754 или 42.6 %.

Установените извършители на престъления в областта са 729. Тяхната възрастова, полова и етническа структура е следната:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 23 (3.16 %);
  • непълнолетни (14 – 17 години) – 49 (6.72 %);
  • между 18 и 30 години – 235 (32.24 %);
  • между 31 и 40 години – 173 (23.73 %);
  • над 40 години – 249 (34.16 %).
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 645 (88.48 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 84 (11.52 %).
 • Гражданство и етническа принадлежност:
  • Етническа група българи – 688 (94.38 %);
  • Други – 30 (4.12 %);
  • Чужденци – 11 (1.51 %).

Общо 616 дела са приключили в област Перник през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Общо 537 души са осъдени за същия период, като 10 от тях са непълнолетни (на възраст между 14 г. и 17 г.).