Област Плевен

Основна информация

Име: Област Плевен

Територия: 4 653 кв. км.

Статистически район: Северозападен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Плевен, пл.“Възраждане” №1, ет.4

Ел. Поща: pleven_oblast@mail.bg

Областен управител: Мирослав Николов Петров

Дата на встъпване в длъжност: от 11.05.2017 г.

Общини: 11 – Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен Бряг

География и население

Област Плевен е разположена в централната част на Северна България. С площ от 4 653 кв. км. тя се нарежда на 9-то място по големина в страната. На север областта граничи с Румъния, на изток има обща граница с област Велико Търново, на юг – с област Ловеч и на запад – с област Враца. Населените места в областта са разпределени в общо 11 общини.

Съгласно данните на НСИ към 31.12.2016 г. населението на област Плевен наброява 248 138 души или 3.49 % от общото население на страната.

Eтническото разпределение на населението в област Плевен, съгласно данните от Националното преброяване от 2011 г., е следното:

 • българи – 91.40 % (219 612 души);
 • турци – 3.61 % (8 666 души);
 • роми – 4.15 % (9 961 души);
 • други и неопределили се – 0.84 % (2 026 души).

Картината на религиозните вероизповедания спрямо данните, посочени от 194 919 души в област Плевен през 2011 година изглежда по следния начин:

 • православни християни – 78.52 % (153 050 души);
 • мюсюлмани – 2.46 % (4 780 души);
 • други и неопределили се – 19.02 % (37 089 души).

Близо 67 % от населението на областта (165 060 души) е концентрирано в градовете.

Възрастовата структура на населението на област Плевен е следната:

Образование

Системата на предучилищно образование в област Плевен за учебната 2016/2017 г. включва 84 детски градини с общо 653 души педагогически персонал и 6 997 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини в областта е 7 802 места.

Системата на общо образование от първи до дванадесети клас в областта за учебната 2016/2017 г. включва 87 училища с общо 1 006 паралелки, 1 521 преподаватели и 21 294 записани ученици.

През учебната 2016/2017 г. 23 училища предоставят възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация и 3 училища – за придобиване на втора степен на професионална квалификация. Общият брой паралелки в тези училища е 233, като в тях са записани 5 721 ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. в област Плевен са завършили 2 405 ученика – 1 717 с основно и 688 със средно образование. Средно образование в системата на професионалните училища са получили 882 ученика.

Системата на висше образование в областта през учебната 2016/2017 г. включва едно висше учебно заведение с общо 443 преподаватели и 2 364 записани студенти.

Икономика и пазар на труда

Брутната добавена стойност на базисните цени, като измерител на предлагането за област Плевен през 2015 г., възлиза на 1.544 милиарда лева, разпределени по икономически сектори по следния начин: аграрен сектор – 154 млн. лв.; индустрия – 431 млн. лв. и услуги – 959 млн. лв. Брутният вътрешен продукт в областта през 2015 г. (по производствен метод) се равнява на 1.787 милиарда лева.

Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 7 892 лева през 2015 г.

Работната сила (лица на 15 и повече навършени години) в област Плевен през 2015 г. наброява приблизително 109 хиляди души. На тази база Националният статистически институт предоставя и информация за коефициента на икономическа активност – 49.8 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. Заетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен за изследваната 2015 година са малко над 99 хиляди. Коефициентът на безработица в областта през 2015 г. е 9.2 % ( 10 хиляди души).

Линията на бедност за едно лице в област Плевен през 2015 г. е 3 493 лв. или средно по 291 лв. на месец. Изпадналите в състояние на бедност представляват 20.2 % от населението на областта, което е с 2.7% под средното ниво за страната за 2015 година. Съгласно предоставените от Националния статистически институт данни, съотношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20% от населението в областта през 2015 г. е 6.2 към 1. Съгласно комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г., 36.6 % от населението на областта (или около 92 хиляди души) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Икономически неактивното население (лицата извън работната сила, които не са нито заети, нито регистрирани като безработни) през 2015 г. наброява около 110 хиляди души, а над 50 хиляди от тях (или 46.2 %) попадат във възрастовата група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ предоставя информация за лечебните заведения в област Плевен, функциониращи в края на 2016 г. Те са 12 лечебни заведения за болнична помощ (с общо 1 865 легла) и 58 заведения за извънболнична помощ. На територията на областта функционират общо 40 детски ясли.

Към 31.12.2016 г. медицинският персонал в област Плевен наброява общо 3 678 души – 1 396 лекари, 192 лекари по дентална медицина и 2 090 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта за изследвания период е 178 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 1 292 души. Нивото на смъртност в област Плевен през 2016 г. е 1849.1 на 100 000 души от населението, което е осмото най-високо за страната.

Престъпност и правосъдие

Коефициентът на престъпността за 2016 г. в област Плевен е 1.456, което я нарежда на 4-то място в страната. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 3 615. Общият брой на разкритите престъпления (от регистрираните през 2016 г.) е 1 753 или 48.5 %.

Установените извършители на престъления в областта са 1 801. Тяхната възрастова, полова и етническа структура е следната:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 67 (3.72 %);
  • непълнолетни (14 – 17 години) – 218 (12.10 %);
  • между 18 и 30 години – 677 (37.59 %);
  • между 31 и 40 години – 383 (21.27 %);
  • над 40 години – 456 (25.32 %).
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 1 563 (86.79 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 238 (13.21 %).
 • Гражданство и етническа принадлежност:
  • Етническа група българи – 1 327 (73.68 %);
  • Други – 452 (25.10 %);
  • Чужденци – 22 (1.22 %).

В област Плевен през 2016 г. са приключени общо 1 332 дела (от областния и районните съдилища). За същата година са осъдени 1 235 души, като 101 от тях са непълнолетни (на възраст между 14 г. и 17 г.).