Област Пловдив

Основна информация

Име: Област Пловдив

Територия: 5 973 кв. км.

Статистически район: Южен Централен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1

Ел. Поща: oa@pd.government.bg

Областен управител: Здравко Димитров Димитров

Дата на встъпване в длъжност: от 6.11.2015 г.
Общини: 18 – Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Раковски, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря, Марица, Родопи, Пловдив

География и население

Област Пловдив е разположена в централната част на Южна България и с площ от 5 973 кв. км. е на 4-то място по големина в страната. На север областта граничи с област Ловеч, на изток – с област Стара Загора, на запад – с област Пазарджик, на югоизток – с областите Хасково и Кърджали, на юг – с област Смолян, а северозападната й граница е със Софийска област. На територията на област Пловдив са разположени 18 общини. Нейното население в края на 2016 г. е наброява 671 573 души или 9.46 % от общото население на страната.

Етническото разпределение на населението в областта според Националното преброяване от 2011 г. е очертало профил, както следва:

 • българи – 87.09 % (540 303 души);
 • турци – 6.49 % (40 255 души);
 • роми – 4.87 % (30 202 души);
 • други и неопределили се – 1.55 % (9 613 души).

През 2011 г. 535 272 души в област Пловдив са определили своето религиозно вероизповедание през 2011 г. Те са разпределени, както следва:

 • православни християни – 79.97 % (428 078 души);
 • мюсюлмани – 6.79 % (36 319 души);
 • други и неопределили се – 13.24 % (70 875 души).

Около 75 % от населението в област Пловдив (504 707 души) е съсредоточено в градовете. Възрастовата структура на областта е разпределена, както следва:

Образование

Системата на предучилищно образование в област Пловдив за учебната 2016/2017 г. включва 165 детски градини с общо 1 901 души педагогически персонал и 21 496 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини в областта е 20 257 места.

Системата на общо образование от първи до дванадесети клас в област Пловдив за учебната 2016/2017 г. включва 164 училища с общо 2 567 паралелки, 4 024 преподаватели и 55 725 записани ученици.

По отношение на професионалното образование в областта за учебната 2016/2017 г. 4 училища предоставят възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация, а 30 – възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация. Общият брой паралелки в тези училища е 504, като в тях има 12 630 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. в област Пловдив са завършили 6 756 ученика – 4 662 с основно и 2 094 със средно образование. Средно образование в системата на професионалните училища са получили още 2 027 ученика.

Системата на висше образование в област Пловдив през учебната 2016/2017 г. включва 9 висши учени заведения с общо 2 867 преподаватели и 36 868 записани студенти.

Икономика и пазар на труда

Размерът на брутната добавена стойност на базисните цени, като мерител на предлагането за област Пловдив през 2015 г. се равнява на 5.929 милиарда лева, разпределени по икономически сектори, както следва: аграрен – 249 млн; индустрия – 2.260 милиарда; услуги – 3.420 милиарда лева. Брутният вътрешен продукт в областта през 2015 г. (по производствен метод) се равнява на 6.861 милиарда лева.

През 2015 г. в област Пловдив, средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е 9 084 лева. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта наброява около 311 хиляди души. На тази база НСИ дава информация за коефициента на икономическа активност – 53.9 % от населението в трудоспособна възраст е участвало в пазара на труда. Близо 281 хиляди са хората заети по трудово или служебно правоотношение. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 9.6 % – около 30 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е 3 461 лева или средно по 288 лв. на месец. Относителният дял на хората, изпаднали в състояние на бедност за същата изследвана година е 20.4 % от общото население на област Пловдив, което я нарежда на 17-то място в страната по този показател. По данни на Националния статистически институт, отношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20% от населението в областта през 2015 г. е било 6.6 към 1. Според комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г. 38.8 % от населението на областта (или 262 хиляди души) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата, попаднали извън работната сила – нито заети, нито регистрирани като безработни) е около 266 хиляди през 2015 г. Около 138 хиляди души от тях (или 51.8 %) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ ни дава информация за лечебните заведения в област Пловдив, функциониращи в края на 2016 г. Те са 33 лечебни заведения за болнична помощ (с леглова база от 6 182 места) и 206 за извънболнична такава. Функционират и 71 детски ясли.

Общо 9 280 души наброява медицинският персонал, осигуряващ здравни грижи в областта, през изследвания период – 3 329 лекари, 1 194 лекари по дентална медицина и 4 757 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението, което се е падало на един лекар в областта към този период е 202 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 562 души. Нивото на смъртност в област Пловдив през 2016 г. е отчетено като осмото най-ниско за страната – 1461 на 100 000 души от населението.

Престъпност и правосъдие

Област Пловдив през 2016 г. се нарежда на 23-то място по коефициент на престъпността – 0.910. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите през 2016 г. е общо 6 116. Общият брой на разкритите престъпления за текущата година пък е 3 333 или 54.5 % спрямо регистрираните от МВР престъпления. Установени са общо 3 390 извършители на престъпления. Представена по-долу е и допълнителна информацията за тяхната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 90 (2.65 %);
  • непълнолетни (14 – 17 години) – 185 (5.46 %);
  • между 18 и 30 години – 1360 (40.12 %);
  • между 31 и 40 години – 849 (25.04 %);
  • над 40 години – 906 (26.73 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 3 055 (90.12 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 335 (9.88 %);
 • Гражданство и етническа принадлежност:
  • Етническа група – българи 3037 (89.59 %);
  • Други – 324 (9.56 %);
  • Чужденци – 29 (0.86 %);

2 852 дела по престъпления са приключени в област Пловдив през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 2 256 лица, сред които 87 са непълнолетни.