Област Разград

Основна информация

Име: Област Разград

Територия: 2 640 кв.км.

Статистически район: Северен централен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Разград, бул. „Бели лом“ № 37А

Ел. Поща: rz.oblast@rz-government.org

Областен управител: Гюнай Хюсмен Хюсмен

Дата на встъпване в длъжност: от 10.05.2017 г

Общини: 7 общини – Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян

География и население

Област Разград е разположена в Северна България и с площ от 2640 кв. км. и обхваща 2,38 % от територията на България. На север граничи с област Силистра, на изток с област Шумен, на юг – с Търговищка област, на запад – с Русенска област. В областта има 104 населени места, на територията на 7 общини. Населението на област Разград според данните от 2016 г. на Националния статистически институт е 115 402 души или 1.6 % от населението на България. Етническото разпределение на населението в областта (на база на 114 475 души отговорили на този въпрос) е следното:

 • българи – 43 % (49229);
 • турци – 50.02. % (57261);
 • роми – 5 % (5719) ;
 • други и неопределили се – 1.98 % (2266);

През 2011 г. 104 104 души в областта са определили своето религиозно вероизповедание. Традиционните вероизповедания са разпределени по следния начин:

 • православни християни – 39,5% (41116 души);
 • мюсюлмани – 50,63% (52706 души);
 • други и неопределили се – 9,88% (10282 души).

Близо 47,2 % от населението на областта (54 432 души) е съсредоточено в градовете. Възрастовата структура на областта е разпределена по следния начин:

Образование и култура

Системата на предучилищното образование в област Разград за учебната 2016/2017 г. включва 68 детски градини с общо 399 души педагогически персонал и 3 651 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини наброява 4 895 места.

Системата на общото образование от първи до дванадесети клас в Разградска област за учебната 2016/2017 г. включва 50 училища с общо 481 паралелки, 799 преподаватели и 10 380 записани ученици.

Професионалното образование в област Разград за учебната 2016/2017 г. включва 9 училища, предоставящи трета степен на професионална квалификация, и 2 – предоставящи втора степен, с общо 118 паралелки и 2 675 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. са завършили общо 1 538 ученика – 1 169 с основно и 369 със средно образование. Средно образование в професионалните училища са завършили общо 442 ученика.

В системата на висшето образование в област Разград са включени филиали на висши учебни заведения от страната, в които работят общо 43 преподаватели и 278 записани студенти през академичната 2016/2017 г.

Икономика и пазар на труда

Размерът на брутната добавена стойност на базисните цени, като мерител на предлагането за област Разград през 2015 г. се равнява на 794 милиона лева, разпределени по икономически сектори, както следва: аграрен – 132 млн; индустрия – 236 милиона; услуги – 426 милиона лева. Брутният вътрешен продукт в областта през 2015 г. (по производствен метод) се равнява на 919 милиона лева.

През 2015 г. в област Разград, средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е 8 702 лева. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта наброява около 53 хиляди души. На тази база НСИ дава информация за коефициента на икономическа активност – 51.5 % от населението в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. Близо 45 хиляди са хората заети по трудово или служебно правоотношение. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 15 % – около 7.9 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е 3 197 лева или средно по 266 лв. на месец. Относителният дял на хората, изпаднали в състояние на бедност за същата изследвана година е 21.2 % от общото население на област Разград, което я нарежда на 11-то място в страната по този показател. По данни на Националния статистически институт, отношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20% от населението в областта през 2015 г. е било 5 към 1. Според комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г. 51.4 % от населението на областта (или 60.2 хиляди души) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата, попаднали извън работната сила – нито заети, нито регистрирани като безработни) е около 49 хиляди през 2015 г. Около 27 хиляди души от тях (или 54.9 %) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ ни дава информация за лечебните заведения в област Разград, функциониращи в края на 2016 г. Те са 3 лечебни заведения за болнична помощ (с леглова база от 553 места) и 26 за извънболнична такава. Функционират и 10 детски ясли. Общо 944 души наброява медицинският персонал, осигуряващ здравни грижи в областта – 303 лекари, 80 лекари по дентална медицина и 561 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта към този период е 381 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 1 443 души. Същевременно нивото на смъртност в област Разград през 2016 г. е отчетено като значително над средното за страната – 1618.8 на 100 хил. души от населението.

Престъпност и правосъдие

Област Разград през 2016 г. се нарежда на 19-то място по коефициент на престъпността – 0.996. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 1 150. Общият брой на разкритите престъпления за текущата година пък е 790 или 68.7 % спрямо регистрираните от МВР престъпления. Установени са общо 817 извършители на престъпления. Представена по-долу е и допълнителна информацията за тяхната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 37 (4.53 %);
  • непълнолетни (14 – 17 години) – 85 (10.40 %);
  • между 18 и 30 години – 246 (30.11 %);
  • между 31 и 40 години – 178 (21.79 %);
  • над 40 години – 271 (33.17 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 731 (89.47 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 86 (10.53 %);
 • Гражданство и етническа принадлежност:
  • Етническа група – българи 391 (47.86 %);
  • Други – 424 (51.90 %);
  • Чужденци – 2 (0.24 %);

889 дела по престъпления са приключени в област Разград през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 742 лица, сред които 32 са непълнолетни.