Област Русе

Основна информация

Име: Област Русе

Територия: 2803 кв. км.

Статистически район: Северен Централен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Русе, пл. Свобода 6

Ел. Поща: governor@ruse.bg

Областен управител: Галин Тодоров Григоров

Дата на встъпване в длъжност: от 01.06.2017 г.

Общини: 8 общини – Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово

География и население

Област Русе е разположена в югоизточна и с площ от 2803 кв. км. се нарежда на 23-то място по големина в страната. Северната граница на Област Русе преминава по поречието на р. Дунав и съвпада с държавната граница с Румъния, където областта граничи с префектура Гюргево. На изток – с областите Разград и Силистра, на юг – с Търговищка област, на запад – с област Велико Търново. На територията на областта са разположени 8 общини. Населението на област Русе според данните от края на 2016 г. на Националния статистически институт е 223 489 души или 3,2 % от населението на България. Етническото разпределение на населението в областта според Националното преброяване от 2011 г. е очертава следния профил:

 • българи – 81.44 % (176413);
 • турци – 13.23 % (28658) ;
 • роми – 3.98 % (8615) ;
 • други и не се самоопределят – 1.35 % (2926);

192 108 души в областта са определили своето религиозно вероизповедание. Традиционните вероизповедания са разпределени, както следва:

 • православни християни – 75 % (144073 души);
 • мюсюлмани – 12.4 % (23817 души);
 • други и неопределили се – 12.61 % (24218 души).

Близо 78 % от населението на областта (173 505 души) е съсредоточено в градовете. Възрастовата структура на областта е разпределена по следния начин:

Образование и култура

Системата на предучилищното образование в област Русе за учебната 2016/2017 г. включва 37 детски градини с общо 548 души педагогически персонал и 6 049 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини наброява 6 968 места.

Системата на общото образование от първи до дванадесети клас в област Русе за учебната 2016/2017 г. включва 56 училища с общо 781 паралелки, 1 182 преподаватели и 16 718 записани ученици.

Професионалното образование в област Русе за учебната 2016/2017 г. включва 16 училища с общо 169 паралелки и 4 777 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. са завършили общо 1 895 ученика – 1 269 с основно и 626 със средно образование. Средно образование в професионалните училища са завършили общо 797 ученика.

Системата на висше образование в Русенска област през учебната 2016/2017 г. включва 1 университет и филиали на други висши учебни заведения с общо 485 преподаватели и 7 673 записани студенти.

Икономика и пазар на труда

Размерът на брутната добавена стойност като измерител на предлагането в област Русе за 2015 г. се равнява на 1.942 милиарда лева, разпределени в трите икономически сектора, както следва: аграрен – 130 милиона лева; индустрия – 688 милиона лева; услуги – 1.123 милиарда лв. Брутният вътрешен продукт за областта (БДС заедно с отчитаните корективи) през същата година се равнява на 2.247 милиарда лева.

През 2015 г. в област Русе, средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е 8 563 лева. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта наброява около 99 хиляди души. На тази база НСИ ни дава информация за коефициента на икономическа активност – 49.9 % от населението в трудоспособна възраст е участвало в пазара на труда. Близо 90.1 хиляди са били хората заети по трудово или служебно правоотношение. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 9 % – около 8.9 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е 3 614 лева или средно по 301 лв. на месец. Относителният дял на хората, изпаднали в състояние на бедност за същата изследвана година е 20,7 % от общото население на област Русе, което я нарежда под средното за страната по този показател (линк с разпределение на областите по този показател). По данни на Националния статистически институт, отношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20 % от населението в областта през 2015 г. е 4.8 към 1. Според комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г. (линк с разпределение на областите по този показател) около 40.7 % от населението на областта (или близо 92 хиляди лица) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата, попаднали извън работната сила – нито заети, нито регистрирани като безработни) е около 99.3 хиляди през 2015 г. Около 50.5 хиляди души от този дял (50.9%) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ ни дава информация за лечебните заведения в област Русе, функциониращи в края на 2016 г. Те са 9 лечебни заведения за болнична помощ (с леглова база от 1 733 места) и 67 за извънболнична такава. Функционират и 23 детски ясли. Общо 2 452 души наброява медицинският персонал, осигуряващ здравни грижи в областта – 802 лекари, 212 лекари по дентална медицина и 1 438 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта към този период е 279 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 1 054 души. Същевременно нивото на смъртност в област Русе през 2016 г. е отчетено над средното за страната – 1648.8 на 100 хил. души от населението.

Престъпност и правосъдие

Област Русе през 2016 г. се нарежда на 26-то място по коефициент на престъпността – 0.894. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 2 000. Общият брой на разкритите престъпления за текущата година пък е 1 028 или 51.4 % спрямо регистрираните от МВР престъпления. Установени са общо 1 264 извършители на престъпления. Представена по-долу е и допълнителна информацията за тяхната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 47 (3.72 %);
  • непълнолетни (14 – 17) – 123 (9.73 %);
  • между 18 и 30 години – 521 (41.22 %);
  • между 31 и 40 години – 241 (19.07 %);
  • над 40 години – 332 (26.27 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 1 111 (87.90 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 153 (12.10 %);
 • Гражданство и етническа принадлежност:
  • Етническа група – българи 1 002 (79.27 %);
  • Други – 229 (18.12 %);
  • Чужденци – 33 (2.61 %);

853 дела по престъпления са приключени в област Русе през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 709 лица, сред които 46 са непълнолетни.