Област Силистра

Основна информация

Име: Област Силистра

Територия: 2846,3 кв. км.

Статистически район: Северен централен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Силистра, ул. „Добруджа” 27

Ел. Поща: ss@ss.government.bg

Областен управител: Ивелин Статев Иванов

Дата на встъпване в длъжност: от 10.05.2017 г.

Общини: 7 общини – Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан

География и население

Област Силистра е разположена в Североизточна България и с площ от 2846,3 кв. км. се нарежда на 22-ро място по големина в страната. На север граничи с Република Румъния, на изток – с област Добрич, на юг – с Варненска област, на запад – с Силистранска област и на югозапад и юг – с областите Разград и Шумен. В областта има 7 общини. Населението на област Силистра според данните от 2016 г. на Националния статистически институт е 111 957 души или 1.6 % от населението на България.

Етническото разпределение на населението в областта (на база на 111 590 души отговорили на този въпрос) е следното:

 • българи – 57.4 % (64050) ;
 • турци – 36.09 % (40272);
 • роми – 5.11 % (5697) ;
 • други и неопределили се – 1.41 % (1571);

100278 души в областта са определили своето религиозно вероизповедание. Традиционните вероизповедания са разпределени, както следва:

 • православни християни – 51,65 % (51793 души);
 • мюсюлмани – 37,7 % (37806 души);
 • други и неопределили се – 10,65 % (10679 души).

44,32 % от населението на областта (49 620 души) е съсредоточено в градовете. Възрастовата структура на областта е разпределена по следния начин:

Образование

Системата на предучилищното образование в област Силистра за учебната 2016/2017 г. включва 25 детски градини с общо 301 души педагогически персонал и 3 257 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини наброява 3 910 места.

Системата на общото образование от първи до дванадесети клас в Силистренска област за учебната 2016/2017 г. включва 37 училища с общо 419 паралелки, 662 преподаватели и 8 751 записани ученици.

Професионалното образование в област Силистра за учебната 2016/2017 г. включва 8 училища, предоставящи трета степен професионална квалификация, и 2 – предоставящи втора степен, с общо 81 паралелки и 2 641 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. са завършили общо 1 101 ученика – 827 с основно и 274 със средно образование. Средно образование в професионалните училища са завършили общо 366 ученика.

В системата на висшето образование в област Силистра са включени филиали на висши учебни заведения от страната, в които работят общо 91 преподаватели и 376 записани студенти през учебната 2016/2017 г.

Икономика и пазар на труда

Размерът на брутната добавена стойност като измерител на предлагането в област Силистра за 2015 г. се равнява на 584 милиона лева, разпределени в трите икономически сектора, както следва: аграрен – 135 милиона лева; индустрия – 109 милиона лева; услуги – 340 милиона лева. Брутният вътрешен продукт за областта (БДС заедно с отчитаните корективи) през същата година се равнява на 676 милиона лева.

През 2015 г. в област Силистра, средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е 7 494 лева. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта наброява около 47 хиляди души. На тази база НСИ ни дава информация за коефициента на икономическа активност – 47.8 % от населението в трудоспособна възраст е участвало в пазара на труда. Близо 37 хиляди са били хората заети по трудово или служебно правоотношение. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 21.8 % – около 10.2 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е 3 491 лева или средно по 291 лв. на месец. Относителният дял на хората, изпаднали в състояние на бедност за същата изследвана година е 14.9% от общото население на област Силистра (линк с разпределение на областите по този показател). По данни на Националния статистически институт, отношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20 % от населението в областта през 2015 г. е 4,7 към 1. Според комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г. (линк с разпределение на областите по този показател) около 38.3 % от населението на областта (или близо 43 хиляди лица) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата, попаднали извън работната сила – нито заети, нито регистрирани като безработни) е около 51.4 хиляди през 2015 г. Около 27 хиляди души от този дял (52,5%) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ ни дава информация за лечебните заведения в област Силистра, функциониращи в края на 2016 г. Те са 3 лечебни заведения за болнична помощ (с леглова база от 491 места) и 35 за извънболнична такава. Функционират и 8 детски ясли. Общо 1 033 души наброява медицинският персонал, осигуряващ здравни грижи в областта – 327 лекари, 74 лекари по дентална медицина и 632 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта към този период е било 342 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 1 513 души. Същевременно нивото на смъртност в област Силистра през 2016 г. е отчетено като над средното за страната – 1602.1 на 100 хил. души от населението.

Престъпност и правосъдие

Област Силистра през 2016 г. се нарежда на 22-ро място по коефициент на престъпността – 0.920. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 1 030. Общият брой на разкритите престъпления за текущата година пък е 729 или 70.8 % спрямо регистрираните от МВР престъпления. Установени са общо 790 извършители на престъпления. По-долу е представена и допълнителна информацията за тяхната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 7 (0.89 %);
  • непълнолетни (14 – 17) – 46 (5.82 %);
  • между 18 и 30 години – 279 (35.32 %);
  • между 31 и 40 години – 208 (26.33 %);
  • над 40 години – 250 (31.65 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 698 (88.35 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 92 (11.65 %);
 • Гражданство и етническа принадлежност:
  • Етническа група – българи 613 (77.59 %);
  • Други – 162 (20.51 %);
  • Чужденци – 15 (1.90 %);

696 дела по престъпления са приключени в област Силистра през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 517 лица, сред които 19 са непълнолетни.