Област Сливен

Основна информация

Име: Област Сливен

Територия: 3544 кв. км.

Статистически район: Югоизточен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3

Ел. Поща: governments@regionsliven.com

Областен управител: Чавдар Борисов Божурски

Дата на встъпване в длъжност: от 10.05.2017 г.

Общини: 4 общини – Котел, Нова Загора, Сливен и Твърдица

География и население

Сливенска област е разположена в Югоизточна България. Със своите 3544 кв. км тя обхваща 3,19% от територията на страната, което я поставя на петнадесето място между двадесетте и осем области в Република България. В областта има 4 общини.

Населението на област Сливен според данните от края на 2016 г. на Националния статистически институт възлиза на 189 788 души или 2,7 % от населението на България. Етническото разпределение на населението в областта (на база на 173 206 души, отговорили на този въпрос) е както следва:

 • българи – 76,61 % (132697);
 • турци – 9,69 % (16784);
 • роми – 11,82 % (20478);
 • други и не се самоопределят – 1.87 % (3247) ;

През 2011 г. 139 989 души в областта са определили своето религиозно вероизповедание. Традиционните вероизповедания са разпределени, както следва:

 • православни християни – 71,81 % (100523 души);
 • мюсюлмани – 8,19 % (11471 души);
 • други и неопределили се – 20 % (27995 души).

Близо 66 % от населението на областта (124 798 души) е концентрирано в градовете. Възрастовата структура на областта е разпределена по следния начин:

Образование

Системата на предучилищното образование в област Сливен за учебната 2016/2017 г. включва 63 детски градини с общо 487 души педагогически персонал и 6 287 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини наброява 6 903 места.

Системата на общото образование от първи до дванадесети клас в Сливенска област за учебната 2016/2017 г. включва 62 училища с общо 847 паралелки, 1 211 преподаватели и 19 227 записани ученици.

Професионалното образование в област Сливен за учебната 2016/2017 г. включва 11 училища, които предоставят възможност за придобиване на втора или трета професионална степен, с общо 147 паралелки и 3 373 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. са завършили общо 1 914 ученика – 1 388 с основно и 526 със средно образование. Средно образование в професионалните училища са завършили общо 538 ученика.

В системата на висшето образование в област Сливен са включени филиали на висши учебни заведения от страната, в които работят общо 169 преподаватели и 930 записани студенти през академичната 2016/2017 г.

Икономика и пазар на труда

Размерът на брутната добавена стойност като измерител на предлагането в област Сливен за 2015 г. се равнява на 982 милиона лева, разпределени в трите икономически сектора, както следва: аграрен – 104 милиона лева; индустрия – 272 милиона лева; услуги – 606 милиона лева. Брутният вътрешен продукт за областта (БДС заедно с отчитаните корективи) през същата година се равнява на 1.136 милиарда лева.

През 2015 г. в област Сливен, средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е 7 830 лева. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта наброява около 77 хиляди души. На тази база НСИ ни дава информация за коефициента на икономическа активност – 49.3 % от населението в трудоспособна възраст е участвало в пазара на труда. Близо 69 хиляди са били хората заети по трудово или служебно правоотношение. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 10.9 % – около 8.5 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е 2 977 лева или средно по 248 лв. на месец. Относителният дял на хората, изпаднали в състояние на бедност за същата изследвана година е 31.4% от общото население на област Сливен, което я нарежда над средното за страната по този показател (линк с разпределение на областите по този показател). По данни на Националния статистически институт, отношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20 % от населението в областта през 2015 г. е 15.1 към 1. Според комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г. (линк с разпределение на областите по този показател) около 48.9 % от населението на областта (или близо 93.3 хиляди лица) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата, попаднали извън работната сила – нито заети, нито регистрирани като безработни) е около 79.6 хиляди през 2015 г. Около 45 хиляди души от този дял (56.5%) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ ни дава информация за лечебните заведения в област Сливен, функциониращи в края на 2016 г. Те са 8 лечебни заведения за болнична помощ (с леглова база от 1 021 места) и 52 за извънболнична такава. Функционират и 12 детски ясли. Общо 1 762 души наброява медицинският персонал, осигуряващ здравни грижи в областта – 617 лекари, 137 лекари по дентална медицина и 1 008 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта към този период е 308 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 1 385 души. Същевременно нивото на смъртност в област Сливен през 2016 г. е отчетено под средното за страната – 1455.2 на 100 хил. души от населението.

Престъпност и правосъдие

Област Сливен през 2016 г. се нарежда на 17-то място по коефициент на престъпността – 1.112. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 2 111. Общият брой на разкритите престъпления за текущата година пък е 1 317 или 62.4 % спрямо регистрираните от МВР престъпления. Установени са общо 1 548 извършители на престъпления. По-долу е представена и допълнителна информацията за тяхната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 87 (5.62 %);
  • непълнолетни (14 – 17) – 186 (12.02 %);
  • между 18 и 30 години – 630 (40.70 %);
  • между 31 и 40 години – 333 (21.51 %);
  • над 40 години – 312 (20.16 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 1 395 (90.12 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 153 (9.88 %);
 • Гражданство и етническа принадлежност:
  • Етническа група – българи 829 (53.55 %);
  • Други – 711 (45.93 %);
  • Чужденци – 8 (0.52 %);

1 164 дела по престъпления са приключени в област Сливен през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 1 085 лица, сред които 84 са били непълнолетни.