Област Смолян

Основна информация

Име: Област Смолян

Територия: 3 193 кв. км

Статистически район: Южен централен

Областна управа:

Адрес и контакти: гр. Смолян, бул. България 14

Ел. Поща: governor@region-smolyan.org

Областен управител: Недялко Живков Славов

Дата на встъпване в длъжност: от 12.05.2017 г.

Общини: 10 общини – Баните, Борово, Доспат, Девин, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе, Смолян

География и население

Област Смолян е разположена в Югоизточната България и с площ от 3193 кв. км. е на 19-то място по заемана територия област в страната. На север областта граничи с област Пазарджик и с област Пловдив, на изток – с област Кърджали, на юг – с Република Гърция и на запад – с област Благоевград. Нейното население според данните от 2016 г. на Националния статистически институт е 109 425 души или 1.5 % от населението на България. Етническото разпределение на населението в областта е следното:

 • българи – 91.25 % (86847);
 • турци – 4.93 % (4696) ;
 • роми – 0.47 % (448);
 • други и неопределили се – 3.35 % (3 184) ;

През 2011 г. 72 927 души в областта са определили своето религиозно вероизповедание. Традиционните вероизповедания са разпределени, както следва:

 • православни християни – 38.8 % (28 294 души);
 • мюсюлмани – 39.76 % (29 001 души);
 • други и неопределили се – 21.43 % (15 630 души).

Близо 56% от населението на областта (60 927 души) е съсредоточено в градовете. Възрастовата структура на областта е разпределена по следния начин:

Образование

Системата на предучилищното образование в област Смолян за учебната 2016/2017 г. включва 50 детски градини с общо 339 души педагогически персонал и 3113 записани деца. Потенциалът за прием на детските градини наброява 4 025 места.

Системата на общото образование от първи до дванадесети клас в Смолянска област за учебната 2016/2017 г. включва 52 училища с общо 464 паралелки, 960 преподаватели и 8 992 записани ученици.

Професионалното образование в област Смолян за учебната 2016/2017 г. включва 9 училища, предоставящи трета и втора степен на професионална квалификация. В тях има общо 66 паралелки и 1 384 записани ученици.

Основно и средно образование през учебната 2016/2017 г. са завършили общо 1 192 ученика – 734 с основно и 458 със средно образование. Средно образование в професионалните училища са завършили общо 259 ученика.

В системата на висшето образование в област Смолян са включени филиали на висши учебни заведения от страната, в които работят общо 199 преподаватели и 1 584 записани студенти през учебната 2016/2017 г.

Икономика и пазар на труда

Размерът на брутната добавена стойност като измерител на предлагането в област Смолян за 2015 г. се равнява на 834 милиона лева, разпределени в трите икономически сектора, както следва: аграрен – 85 милиона лева; индустрия – 349 милиона лева; услуги – 400 милиона лева. Брутният вътрешен продукт за областта (БДС заедно с отчитаните корективи) през същата година се равнява на 965 милиона лева.

През 2015 г. в област Смолян, средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е 7 679 лева. Работната сила (*лица на 15 и повече навършени години) на населението в областта наброява около 60 хиляди души. На тази база НСИ ни дава информация за коефициента на икономическа активност – 59.8 % от населението в трудоспособна възраст е участвало в пазара на труда. Близо 49.6 хиляди са били хората заети по трудово или служебно правоотношение. Коефициентът на безработица за областта през 2015 г. е 17.2 % – около 10.3 хиляди души.

Линията на бедност за едно лице през 2015 г. е 3 592 лева или средно по 299 лв. на месец. Относителният дял на хората, изпаднали в състояние на бедност за същата изследвана година е 22.3% от общото население на област Смолян, което я нарежда над 9-то място за страната по този показател (линк с разпределение на областите по този показател). По данни на Националния статистически институт, отношението между доходите на най-богатите и най-бедни 20 % от населението в областта през 2015 г. е 5,4 към 1. Според комбинирания индикатор на НСИ за риск от бедност или социално изключване през 2015 г. (линк с разпределение на областите по този показател) около 47,6 % от населението на областта (или 53.3 хиляди лица) живее в условия, включващи риск от бедност, ниска икономическа активност и материални лишения.

Броят на икономически неактивното население (лицата, попаднали извън работната сила – нито заети, нито регистрирани като безработни) е около 40.3 хиляди през 2015 г. Около 17.5 хиляди души от този дял (43.4%) попадат във възрастова група между 15 и 64 години.

Здравеопазване

НСИ ни дава информация за лечебните заведения в област Смолян, функциониращи в края на 2016 г. Те са 8 лечебни заведения за болнична помощ (с леглова база от 1 018 места) и 36 за извънболнична такава. Функционират и 16 детски ясли. Общо 1 102 души наброява медицинският персонал, осигуряващ здравни грижи в областта – 322 лекари, 138 лекари по дентална медицина и 642 медицински специалисти по здравни грижи (мед. сестри, фелдшери, лаборанти и т.н.). Населението на един лекар в областта към този период е 340 души, а населението на един лекар по дентална медицина – 793 души. Същевременно нивото на смъртност в област Смолян през 2016 г. е отчетено като под средното за страната – 1497.6 на 100000 души от населението.

Престъпност и правосъдие

Област Смолян през 2016 г. се нарежда на последно място по коефициент на престъпността – 0.563. Броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите е общо 617. Общият брой на разкритите престъпления за текущата година пък е 454 или 73.6 % спрямо регистрираните от МВР престъпления. Установени са общо 530 извършители на престъпления. Представена по-долу е и допълнителна информацията за тяхната възрастова, полова и етническа структура:

 • Структура по възраст:
  • малолетни (под 14 години) – 22 (4.15 %);
  • непълнолетни (14 – 17) – 43 (8.11 %);
  • между 18 и 30 години – 226 (42.64 %);
  • между 31 и 40 години – 115 (21.70 %);
  • над 40 години – 124 (23.40 %);
 • Структура по пол:
  • Извършителят е мъж – 479 (90.38 %);
  • Извършител на престъплението е жена – 51 (9.62 %);
 • Гражданство и етническа принадлежност:
  • Етническа група – българи 499 (94.15 %);
  • Други – 25 (4.72 %);
  • Чужденци – 6 (1.13 %);

438 дела по престъпления са приключени в област Смолян през 2016 г. (от областния и районните съдилища). Осъдени са общо 320 лица, сред които 18 са били непълнолетни.