За проекта

Какво? Платформата www.izbiratelite.bg цели да предостави на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната, както и за тяхното “онагледяване” на географска основа. Инструментът е насочен към различни професионални групи (държавни служители, академичната общност, разследващи журналисти, граждански активисти и др.), които имат интерес към изследване на политическото поведение на гражданите и дългосрочните фактори, които биха могли да му повлияват.

Платформата цели да задълбочи разбирането за съществуващите рискове от порочни практики пред изборния процес и да подпомогне отговорните институции за тяхната превенция. Инструментът е създаден така, че да улеснява максимално:

  • проследяването на различни тенденции и трендове на публичното управление;
  • представянето на различните областни профили наред с нуждите на гражданите, които живеят в тях.

Наборът от данни, с които работи платформата, има официални институционални източници, предоставящи информация с публично значение – Централна избирателна комисия, Национален статистически институт, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, Агенция по геодезия, география и кадастър, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката и др. Алгоритмите за обработка на данните в платформата, за тяхното представяне и последваща поддръжка се разработват от екипа на Институт за развитие на публичната среда.

Техническата разработка на платформата се осъществява от Елена Андонова.

Защо? Екипът ни вярва, че публичните данни трябва да бъдат предоставяни системно и по начин, който стимулира гражданите да проследяват обществените процеси, без да бъдат ограничавани от технически или институционални посредници. Всеки човек притежава професионални познания и умения, които го утвърждават в работата му, но наред с това и ограничават неговия кръгозор. Считаме, че когато знанието за публичната среда се генерира сред и от повече хора, резултатите ще бъдат по-високи, а предлаганите решения – по-добри.

С разработената платформа целим да насърчим нови възможности:

  • за свободно сравнение и анализ на данни, както и дебатът за различни публични политики, основан на общодостъпни аргументи.
  • за нов дебат върху типовете публични данни, предоставяни от институциите, както и за методиките на тяхното събиране.

Как? Проверете в раздел „Методология„.