Методология

“Избирателите” е проект, реализиран от Институт за развитие на публичната среда, който позволява на потребителите да съчетават и да представят на картна основа официални институционални данни от различно естество – изборни, социално-икономически, демографски и т.н. Платформата позволява в рамките на съществуващите 28 области в България (и 31 многомандатни избирателни района), да се филтрират, сравняват и проследяват над 65 индикатора от данни, категоризирани по своята типология. Скоро платформата ще предостави на потребителите и алгоритъм с информация за 265-те общини в страната.

Настоящият раздел обяснява методологията за представяне на данните, техните източници и коректното им използване.

Работа с инструмента:

Основната страница на “Избирателите” представя картата на България, върху която потребителите могат да селектират изборите от определена година, които желаят да изследват. Тази категоризация се навигира в лявата част на платформата и е базова – върху нея се наслагват останалите индикатори, предоставящи информация на годишна база. Така например, когато изберем за основен показател категорията “Парламентарни избори 2013”, то всички индикатори в останалите категории ще бъдат автоматично настроени, за да показват статистически данни от 2013 г. Изключение в това отношение се прави, когато за целите на статистиката, данните от индикатора, с който потребителят работи, са били събирани еднократно или не са налични за зададената от него съответна година. Тези специфични случаи ще бъдат маркирани в методологическите бележки.

На картата се зареждат кръгови диаграми с изборните резултати за всички партии и коалиции, участвали в съответните избори и получили резултат на национално ниво, по-висок от 1% – границата от гласове на парламентарни избори, която е необходима за получаването на държавна субсидия в България.

Представяната информация е разпределена за 31 многомандатни избирателни райони (МИР) и 28 административни областти в България. Екипът ни работи и по актуализирането и представянето на тази информация на ниво “общини”, където ще бъдат включени и резултатите от избори за местно самоуправление.

Когато потребителят посочи някоя от кръговите диаграми върху картата, на екрана ще се зареди прозорец с актуализирани за годината данни от избраната област и МИР, който е съответстващ на нейната територия. В този прозорец съществуват 4 елемента от данни, до които потребителите ще получат достъп:

 • Статичните изборни данни се зареждат автоматично и предоставят информация за изборния резултат на партиите в процентно отношение; за броя на действителните и недействителни подадени гласове; за населението на областта и за гражданите с избирателни права в избирателния район, който съответства на нейната територия. Тези данни са поставени в горната част на прозореца и са постоянно видими за потребителя – статични.
 • Данните, които трябва да се маркират, за да бъдат показани са разположени под статичните такива. До тях потребителят може да достигне като избере допълнителен индикатор от категориите с данни, разположени около картата на основната страница. Броят на тези “допълнителни категории” в момента е 9. В тях са поставени над 65 различни индикатори с данни. Потребителят може сам да реши, каква да бъде изследваната информация – например линията на бедност за всяка област в левове от категорията “Бедност и социално включване”.

Броят от индикатори, показвани на картата може да бъде променлив. Той зависи, както от наличните данни, които екипът на ИРПС е обработил, така и от характеристиките на съответната година, която потребителят изследва. Например ако в категорията “Избор на партия” от Парламентарните избори през 2014 г. има 10 индикатора (т. е. 10 политически партии са преминали бариерата за представителност от 1%), за Парламентарните избори от 2013г. броят на тези индикатори е бил 13.

След като бъде избран, който и да е индикатор от категориите, платформата създава възможност за филтриране на неговите стойности в зададените от потребителя рамки. Така например можем лесно да открием районите с най-ниска избирателна активност, средна работна заплата, коефициент на престъпност и т.н.

 • Профил на административната единица е текстов материал, до който може да се достигне през хипервръзка (или през бутона “Административни единици” в горната част на страницата), поставена в прозореца с информация за областта и избирателния район, който й съответства. Информацията от тези профили представя на потребителя моментна и стандартизирана картина за изследвания от него район. Чрез общ подход, профилите обобщават възможно най-актуалните (последните официални) ключови данни за районите. Данните в тях включват и разбивки от съществуващи на основната страница индикатори – например възрастова, полова или етническа структура на установените от МВР извършители на престъпления.

Информацията в съществуващите профили е разделена на сегменти, които ще бъдат разширявани и актуализирани – “Основна информация”, “География и население”, “Образование”, “Икономика и пазар на труда”, “Здравеопазване”, “Престъпност и правосъдие”, “Култура и туризъм” и т.н.

 • Сравнителните данни представят визуализации и инфографики на данните за административно-териториалните единици и за избирателните райони. Те са разделени на два основни фрагмента – визуализация на данни от профилите на области и визуализация на данни от съществуващите на картата индикатори. Потребителят може да отвори този елемент на платформата през хипервръзка, налична в дъното на прозореца за областта и избирателния район, който й съответства.

Към платформата на ИРПС е добавен и блог, в който ще се публикуват официални статии, анализи и коментари на експерти, използващи инструмента. През идните месеци екипът ни ще добавя ново съдържание, с лесна за обработване функционалност, позволяваща проследяването на политическите, социално-демографски и икономически процеси в страната.

Разпределение на данните и техните източници:

Този раздел предоставя информация за използваните бази с данни, включени в платформата, както и за техните източници. С добавянето на нови индикатори и функции към “Избирателите”, информацията тук ще бъде обновявана:

Данни от картата:

 1. Основна категория – “Избори по вид и година”:
 • Парламентарни избори 2014;
 • Парламентарни избори 2013;
 • Парламентарни избори 2009;

За всички избори са валидни следните индикатори:

  • Индикатор “Избирателен район” – териториална единица, използвана при провеждането на избори. На територията на всяка област в страната се образува по един избирателен район (МИР). Изключение от това правило са двете области с най-голямо население – София-град и Пловдивска област.
  • Индикатор “Партия” – за парламентарни избори, президентски избори и избори за ЕП се представят партии, получили резултат от над 1% на национално ниво.
  • Индикатор “Резултат по партии” – процент на получените от партията гласове, спрямо крайния изборен резултат в избирателния район.
  • Индикатор “Действителни гласове” – абсолютен брой на действителните гласове, подадени за партията в избирателния район.
  • Индикатор “Недействителни гласове” – абсолютен брой на недействителните гласове, подадени за всички партии в избирателния район.
  • Индикатор “Население на областта” – абсолютен брой на населението за областта, преизчислен към 31.12 на съответната година.
  • Индикатор “Граждани с избирателни права” – актуален списък на граждани, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, които имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.

Източник на данните са официалните изборни регистри на Централната Избирателна Комисия на Република България, както и официалните регистри за населението на Националния статистически институт. Информацията на ЦИК е базирана на документация от изборните протоколи. Броят и структурите на населението към края на всяка година са изчислявани от НСИ на базата на данни от предходната година и данни за естественото и механично движение на населението през текущата година. Предстои добавянето на данни от: Президентски избори – 2011; Избори за ЕП – 2009; Избори за ЕП – 2014.

2. Категория “Избор на партия”:

Източник на данните са официалните изборни регистри на Централната Избирателна Комисия на Република България. За парламентарни избори, президентски избори и избори за Европейски парламент, инструментът публикува информация за партиите на база “представителност”. Показаните данни са за партии, получили по-висок изборен резултат на национално ниво от 1%.

Алгоритъм за показване на данни от местните избори за общински съвет и кметове е в процес на разработка.

3. Категория “Население по възраст”:

 • Индикатор “Между 0 и 19 години” – в прозореца с данни индикаторът се появява като абсолютен брой на населението в областта, което е на възраст между 0 и 19 години. Филтърът дава възможност за прецизиране на данните като процент от общото население на областите;
 • Индикатор “Между 20 и 29 години” – в прозореца с данни индикаторът се появява като абсолютен брой на населението в областта, което е на възраст между 20 и 29 години. Филтърът дава възможност за прецизиране на данните като процент от общото население на областите;
 • Индикатор “Между 30 и 39 години” – в прозореца с данни индикаторът се появява като абсолютен брой на населението в областта, което е на възраст между 30 и 39 години. Филтърът дава възможност за прецизиране на данните като процент от общото население на областите;
 • Индикатор “Между 40 и 49 години” – в прозореца с данни индикаторът се появява като абсолютен брой на населението в областта, което е на възраст между 40 и 49 години. Филтърът дава възможност за прецизиране на данните като процент от общото население на областите;
 • Индикатор “Между 50 и 64 години” – в прозореца с данни индикаторът се появява като абсолютен брой на населението в областта, което е на възраст между 50 и 59 години. Филтърът дава възможност за прецизиране на данните като процент от общото население на областите;
 • Индикатор “Над 65 години” – в прозореца с данни се появява абсолютен брой на населението на областта, което е на възраст над 65 години. Филтърът дава възможност за прецизиране на данните като процент от общото население на областите;

Източник на данните са официалните регистри на Националния статистически институт. Предложените в инструмента индикатори се преизчисляват от ИРПС. Броят и структурите на населението към края на всяка година са изчислявани от НСИ на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Представените в инструмента данни се отнасят за лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година. Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

4. Категория “Етническа принадлежност” на населението:

 • Индикатор “Арменска”;
 • Индикатор “Българска”;
 • Индикатор “Влашка”;
 • Индикатор “Гръцка”;
 • Индикатор “Еврейска”;
 • Индикатор “Каракачанска”;
 • Индикатор “Македонска”;
 • Индикатор “Ромска”;
 • Индикатор “Румънска”;
 • Индикатор “Руска”;
 • Индикатор “Турска”;
 • Индикатор “Украинска”;
 • Индикатор “Друга”;
 • Индикатор “Не се самоопределя”;

Източник на данните е Националното преброяване на населението, проведено от НСИ през 2011 г. Трябва да се отбележи, че въпросът за самоопределяне на принадлежност към етническа група и майчин език в това изследване е бил доброволен – не всички граждани са пожелали да отговорят. Поради тази причина категорията в инструмента има по-скоро представителен характер. Не е възможно с абсолютна точност да се представи етническата структура на населението и поради факта, че последните актуални данни за тази структура са били събрани преди 5 години.

5. Категория “Престъпност и правосъдие”:

 • Индикатор “Регистрирани престъпления”престъпленията, по които са образувани досъдебни производства или извършените проверки са приключили с мнение за отказ от образуване на досъдебно производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 – т. 5 и т. 8 – т. 10 от НПК и материалите са изпратени в прокуратурата. В регистрираната престъпност не се включват заявителските материали, изпратени в прокуратурата след приключване на досъдебно производство, с мнение за прекратяване на основание чл.9, ал.2 от НК и чл.24, ал.1, т.1 и т.6 и чл.24, ал.4 от НПК; предадени за работа на други структури на МВР; по които не са образувани досъдебни производства; проверката, на които не е приключила и материалите все още не са изпратени на прокурора.
 • Индикатор “Коефициент на престъпността”числово съотношение между броя на престъпленията, извършени през съответната година, и общия брой на гражданите в областта. Обикновенно коефициентът на престъпността в страната се изчислява върху 100 хиляди души, но е възможна и друга основа. ИРПС използва формулата: „К = Брой на регистрираните престъпления / Население на областта * 100″ Тя дава възможност за сравнителен анализ на престъпността в различните области.
 • Индикатор “Разкрити престъпления” регистрирани престъпления, за които извършителите са установени;
 • Индикатор “Установени извършители на престъпления” – брой на лицата, които са били привлечени като обвиняеми, или са събрани доказателства за виновността им в извършване на престъпление от общ характер и са налице основания за прекратяване на наказателното производство по чл. 24, ал. 1, т. 2 – 5 и т. 8 – 10 от НПК, чл. 32, чл. 61 и чл. 218б от НК или спиране на основание чл. 25, т. 1 и чл. 26 от НПК.;
 • Индикатор “Процент на разкриваемост спрямо общия брой регистрирани престъпления” – осигурява възможност за сравняемост между областите;
 • Индикатор “Брой приключени дела от съдилищата” – обект на наблюдение е дейността на гражданските съдилища по наказателни дела от общ, частен и административен характер. Включват се всички приключени дела по престъпления, независимо дали са извършени от едно или повече лица;
 • Индикатор “Процент осъдени лица от общия брой на населението на областта” – осигурява възможност за сравняемост между областите;

В категорията са съсредоточени 2 типа от данни, събрани от официалния регистър за годишната дейност на Министерство на вътрешните работи на Република България, както и от поддържаният от НСИ регистър за престъпления, обвиняеми и осъдени лица. Индикаторите от публикуваната в МВР статистика, се отнасят до регистрираните престъпления срещу личността и собствеността на гражданите и до техните извършители. Регистърът на НСИ предоставя информация за престъпността, събирана въз основа на приключените за съответната година съдебни дела.

6. Категория “Образование”:

 • Индикатор „Завършили основно образование“ – брой на завършилите основна степен на образование ученици, които са получили документ от легитимна образователна институция, съдържащ изискващите се според закона записвания и печати. Филтърът дава възможност за прецизиране на данните като процент от общото население на областите, докато в прозореца на картата се зарежда информация за абсолютния брой на индикатора;
 • Индикатор „Завършили средно образование“ – брой на завършилите средна степен на образование ученици, получили документ от легитимна образователна институция, съдържащ изискващите се според закона записвания и печати. Филтърът дава възможност за прецизиране на данните като процент от общото население на областите, докато в прозореца на картата се зарежда информация за абсолютния брой на индикатора;
 • Индикатор „Отпаднали деца от основно образование“ – брой на учащите от I до VIII, които са напуснали общообразователните и специални училища. Филтърът дава възможност за прецизиране на данните като процент от общото население на областите, докато в прозореца на картата се зарежда информация за абсолютния брой на индикатора;

В категорията са въведени данни от регистъра на Националния статистически институт за училища, паралелки, учители, учащи и завършили в общообразователни и специални училища на България. Основни единици на наблюдение са учащите (новоприети и дипломирани) и учителите. С пълната методология за събиране на данните, приложена от НСИ можете да се запознаете тук. Предстои добавяне на информация по допълнителни индикатори:

 • Индикатор „Брой детски градини в областта“;
 • Индикатор „Капацитет на детските градини“ (брой места);
 • Индикатор „Записани в детска градина деца“;
 • Индикатор „Общообразователни училища (I – XII клас)“;
 • Индикатор „Записани ученици (I – XII клас)“;
 • Индикатор „Професионални училища“;
 • Индикатор „ВУЗ и колежи“;
 • Индикатор „Записани студенти“;

7. Категория “Бедност и социално включване”:

 • Индикатор „Линия на бедност за всяка област в лева“ – годишната сума на дохода, под която едно лице в съответната област се счита за бедно. ***Данните по този индикатор за 2014 г. представят информация за референтната на изследването 2013 г. Актуализирани данни по индикатора от 2014 г. все още не са налични;
 • Индикатор „Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност в областта“ – процент на населението, живеещо под линията на бедност в областта. ***Данните по този индикатор за 2014 г. представят информация за референтната на изследването 2013 г. Актуализирани данни по индикатора от 2014 г. все още не са налични;
 • Индикатор „Неравенство в разпределението на доходи (Коефициент на Джини)“ – разликата между благосъстоянието на бедните и богатите в областта. Стойности, които са близки до „0“ показват относителна равнопоставеност, а стойностите, които доближават „1“ – липсата на такава. ***Данните по този индикатор за 2014 г. представят информация за референтната на изследването 2013 г. Актуализирани данни по индикатора от 2014 г. все още не са налични;
 • Индикатор „Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност“ – лица от възрастовата група „0 – 59“ години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 59- годишните с изключение на студентите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период. ***Данните по този индикатор за 2014 г. представят информация за референтната на изследването 2013 г. Актуализирани данни по индикатора от 2014 г. все още не са налични;
 • Индикатор „Процент на лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност“ – лица от възрастовата група „0 – 59“ години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 59- годишните с изключение на студентите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период. ***Данните по този индикатор за 2014 г. представят информация за референтната на изследването 2013 г. Актуализирани данни по индикатора от 2014 г. все още не са налични;
 • Индикатор „Население в риск от бедност или социално изключване“ – Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. ***Данните по този индикатор за 2014 г. представят информация за референтната на изследването 2013 г. Актуализирани данни по индикатора от 2014 г. все още не са налични;
 • Индикатор „Процент на населението в риск от бедност или социално изключване“ – Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. ***Данните по този индикатор за 2014 г. представят информация за референтната на изследването 2013 г. Актуализирани данни по индикатора от 2014 г. все още не са налични;

Източници на данните са регистрите на Националния статистически институт за състоянието на бедността и социалното включване на населението. Публикуваните индикатори са част от стандартизирано извадково изследване на доходите и условията на живот, което се провежда върху 4-годишен ротационен панел от обикновени домакинства. С регистъра на НСИ, както и с методологията към приложените данни можете да се запознаете тук.

8. Категория “Заетост и труд”:

 • Индикатор „Наети лица“ – Средният списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение се определя по метода на средната аритметична величина чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината);
 • Индикатор „Средна годишна работна заплата“ – изчислява се като начислените средства за работна заплата за отчетната година се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.;
 • Индикатор „Заети лица на 15 и повече годишна възраст“ – лицата в областта, на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период от извадковото изследване:
  • извършват работа, дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход.
  • не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск поради бременност и раждане, родителски отпуск, стачка или други причини.
 • Индикатор „Коефициент на заетост (включени лица – над 15 години)“ – определя относителния дял на заетите лица на 15 и повече навършени години от населението на същата възраст за съответната област;
 • Индикатор „Безработни лица над 15 годишна възраст“ – брой на лицата в областта, на възраст 15 – 74 навършени години, които:
  • нямат работа през наблюдавания период;
  • активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната седмица, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;
  • имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период;
 • Индикатор „Коефициент на безработица (включени лица над 15 години)“ – определя относителния дял на безработните лица от икономически активното население (работната сила) за съответната област;
 • Индикатор „Работна сила (включени лица – над 15 години)“ – брой на икономически активното население за съответната област;
 • Индикатор „Коефициент на икономическата активност (включени лица – над 15 години)“ – определя относителния дял на икономически активното население от населението на същата възраст за съответната област;

Източници на публикуваните в инструмента данни са регистрите на Националния статистически институт за състоянието на пазара на труд и работната сила. Част от данните (Средна годишна работна заплата; Наети лица) се събират от счетоводната документация (ведомости за заплати, трудови договори, таблици за явяванията и неявяванията на работа и други) на предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Индикаторите, свързани с коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица са част от извадковото статистическо изследване „Наблюдение на работната сила“.

С регистрите на НСИ, както и с методология към прилаганите данни можете да се запознаете тук.

9. Категория “Механичен прираст” (Изселвания/заселвания):

 • Индикатор „Временна работа“;
 • Индикатор „Постоянна работа“;
 • Индикатор „Образование“;
 • Индикатор „Сключване на брак“;
 • Индикатор „За гледане“;
 • Индикатор „Други“;
 • Индикатор „Непоказана“;

Какво ни предстои:

Предстои ни добавянето на нови бази с данни от президентските избори, а така също и от изборите за Европейски парламент.

През идните месеци екипът ни ще работи по модел за профилиране и представяне на данни за общините в България. Технически е разработен алгоритъм, чрез който това ще се случва. Ще бъдат представени и резултати от изборите за общински кметове и съвети в страната.

Ще бъдат добавени нови индикатори с данни за областите на картата, а някои от вече съществуващите такива ще бъдат променени.